Kế hoạch chuyên môn

Thứ hai - 22/01/2018 21:45
Kế hoạch chuyên môn

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNGTHCS LIÊN CHÂU

                         

    Số:   /KH-THCSLC                                                                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Liên Châu, ngày 30  tháng 9  năm 2017

 

                                               KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

                                           năm học 2017 – 2018

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018; quyết định số 2017/ QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 – 2018; căn cứ Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018,

Thực hiện Công văn số 2757/SGD&ĐT-GDPT ngày 22/8/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hường dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2017-2018.

  Thực hiện hướng dẫn số 440/PGD ngày 29 tháng 8 năm 2017 của PGD&ĐT Thanh Oai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;

     Trường THCS Liên Châu xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017 -2018 như sau:

I/. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai, được sự quan tâm tốt của lãnh đạo địa phương.

- Nề nếp hoạt động và chất lượng chung được giữ vững Chất lượng học lực: Trung bình, yếu, kém giảm; giỏi, khá tăng nhẹ.

- Hầu hết  các chỉ tiêu đều đạt .

- Công tác bồi dưỡng HS giỏi vòng huyện năm qua có tăng về số lượng, giảm số môn trắng HSG

- Tiếp tục ổn định nề nếp, kỉ cương.

- Phong trào thi đua được giữ vững và phát huy một cách có hiệu quả.

- Công tác tự học, tự rèn được phát huy mạnh mẽ qua việc tham gia học các lớp bồi dưỡng.

- Công tác quản lý từ BGH đến tổ chuyên môn từng lúc mang tính khoa học, được cải tiến và đi vào chiều sâu, ứng dụng được công nghệ thông tin trong quản lí và trao đổi thông tin.

- Các phong trào thi đua, ngoại khóa ngày càng đa dạng góp phần tích cực bổ trợ cho hoạt động dạy và học.

         2. Khó khăn:

- Còn nhiều giáo viên haonf cảnh khó khăn, con nhỏ, đi lại không thuận lợi. Việc vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cịn rất hạn chế.

- Hoạt động của các tổ chuyên môn ở việc sinh hoạt tổ nhóm theo tinh thần đổi mới hiệu quả chưa cao.

- Học sinh còn lười học, thường hay đi học muộn, chưa chuyên cần, ý thức vươn lên kém.

- Một bộ phận phụ huynh học sinh chưa quan tâm đúng về học tập của con em mình.

          II/. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Xây dựng năm kỷ cương hành chính.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn.

-Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục đạo đức nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh.

-Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-Nâng cao ý thức chấp hành qui chế chuyên môn của ngành, nội qui của trường, đặc biệt thực hiện tốt phân phối chương trình do phòng thống nhất, thực hiện sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng do Bộ quy định.

-Thực hiện tốt công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, đổi mới việc kiểm tra đánh giá, kết hợp tốt giữa hoạt động cá nhân với hoạt động tập thể.  

-Xây dựng hệ thống giảng dạy truyền thống lâu nay cho thật hiệu quả, phù hợp với đặc trưng bộ môn trong đó phát huy được tính chủ động tích cực của học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

-Triển khai thực hiện tốt nội dung tập huấn bồi dưỡng công tác chuyên môn                    -Thực hiện việc dạy phụ đạo theo tinh thần thường xuyên, nghiêm túc và có hiệu quả. Tiến hành rà soát thường xuyên học sinh yếu kém để có biện pháp thực hiện tốt.

- Đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

-Nâng cao chất lượng giáo dục ngoài giờ, thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, tăng cường giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, tích hợp các nội dung phù hợp vào bài dạy của mình. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

-Nâng cao chất lượng giờ dạy, hạn chế tiết dạy trung bình, xóa tiết dạy yếu.

-Tăng cường dự giờ, thao giảng, đóng góp ý kiến cho tiết dạy kịp thời và hiệu quả.

-Tổ chức kiểm tra, thi cử nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng thực chất.

-Giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn. Cải tiến nội dung sinh hoạt tổ có tác dụng tốt đến việc nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

-Sử dụng triệt để và có hiêu quả đồ dùng dạy học đã có và tăng cường làm đồ dùng dạy học mới để đáp ứng nhu cầu của tiết dạy.

-Kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách theo qui định.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1.     Về chuyên môn:

1.1. Ni dung

-Thực hiện đầy đủ nghiêm túc nội dung, chương trình giảm tải của Bộ. Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện tốt chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng.

-Thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu của trường, ra vào lớp đúng giờ.

-Thực hiện hiện tốt việc dạy học tích hợp, kiến thức liên môn, phương pháp bàn tay nặn bột, thực hiện tốt nghiên cứu KHKT,viết và áp dụng SKKN.

-Bài soạn đúng thời gian, đủ nội dung yêu cầu, cố gắng cập nhật kiến thức với phương pháp phù hợp đặc trưng bộ môn, phù hợp với đối tượng học sinh sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Chống tình trạng soạn bài theo hình thức hoặc để đối phó.

-Trong bài soạn sau mỗi tiết dạy phải có ý kiến nhận xét của bản thân.

-Nâng cao hiệu qủa của từng tiết dạy, có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu, kém lồng ghép phụ đạo học sinh ngay trong tiết dạy. Phương pháp giảng dạy phải phù hợp theo yêu cầu mới  thích hợp cho từng đối tượng, cần chú ý đến học sinh cuối cấp. Chống những biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy, kiểm tra,…

-Sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở

Tham gia sinh hoạt tổ đầy đủ, có kế hoạch nghiên cứu tham khảo tài liệu chuyên môn, chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng,…

-Tăng cường công tác chủ nhiệm, hạn chế tối đa việc học sinh bỏ học, học sinh lưu ban. Thực hiện tốt công tác PC-GD.

-Thực hiện đúng  đủ các loại hồ sơ do ngành, do trường quy định.

-Thực hiện chế độ đánh giá, kiểm tra, chấm bài chính xác, công bằng và đúng tiến độ.

-Tiếp tục xây dựng thư viện câu hỏi và ngân hàng đề kiểm tra.

-Tiến hành kiểm tra nội bộ và thanh tra hoạt động sư phạm theo đúng kế hoạch chung của trường.

-Bồi dưỡng các giáo viên có năng lực để tiếp tục dự thi tay nghề cấp trường, huyện.

-Giúp đỡ những giáo viên có năng lực giảng dạy chưa tốt.

-Kịp thời xử lí những trường hợp sai phạm về quy chế chuyên môn.

-Thực hiện dạy phụ đạo, bồi dưỡng HS theo đúng kế hoạch chung của trường.

          1.2. Chỉ tiêu :

- Hoàn thành chương trình của Bộ: 100%.

- Soạn giảng đầy đủ , đúng quy định: 100%.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ: 100%.

- 70% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin

- Đúng tiến độ cho điểm, xếp loại và thực hiện chương trình.

- Hồ sơ: Sử dụng giáo án vi tính bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, phải đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, tích hợp giáo dục môi trường, kĩ năng sống,…; sổ điểm cá nhân, Sổ chủ nhiệm (nếu có), sổ dự giờ, sổ kế hoạch giảng dạy, sổ ghi chép nội dung họp chuyên môn. Giáo án phải soạn mới BGH (hoặc TTCM) ký duyệt. Dạy phụ đạo, bồi dưỡng phải có kế hoạch được duyệt và có giáo án khi lên lớp. Riêng hồ sơ tổ ngoài sổ kế hoạch, hồ sơ quản lý gồm: sổ theo dõi, phiếu kiểm tra hồ sơ 01 phiếu/HK, phiếu dự giờ theo tiết đăng ký dạy, các chuyên đề, lưu trữ công văn đi đến theo thứ tự ngày tháng  Tổ duyệt hồ sơ GV 1 lần/tháng (tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ CM),  BGH duyệt  1 lần/HK (có kiểm tra đột xuất).

- Báo cáo chuyên đề 1 lần/ HK/tổ

- Dự giờ:  1 tiết/GV/tuần với giáo viên biên chế, 2 tiết/GV/tuần với giáo viên biên chế.

- Thao giảng: 02 đợt/ năm (Trong đó có ít nhất 1 tiết ứng dụng CNTT) có phiếu đánh giá cá nhân và tổng hợp điểm ra điểm đánh giá trung bình. BGH dự giờ  đột xuất và  dự 1 tiết/1GV/năm.

-Phụ đạo: đại trà 4 buổi/tuần (Toán,T. Anh,  Ngữ văn, Lý, Hóa)

- Bồi dưỡng HSG: từ 02 đến 04 tiết/môn/tuần đến khi thi.

- Sáng kiến kinh nghiệm: GVG – CSTĐ đều phải có SKKN.

- Dự chuyên đề, học tập:  100 %.

 - Số lần họp chuyên môn: 2 tuần/1lần

Thi GVG: Môn Ngữ Văn xếp thứ: 10; Môn:GDCD xếp thứ 8 ; Lịch sử xếp thứ 10.

1.3. Biện pháp:

-Triển khai các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tài liệu chỉ đạo chuyên môn.

-Khuyến khích giáo viên tham khảo tài liệu nghiên cứu chuyên môn để ngày càng cập nhật và nâng cao kiến thức.

-Củng cố nề nếp, cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn.

-Tiếp tục nghiên cứu chương trình  giảm tải.

-Tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể về việc bồi dưỡng nâng cao tay nghề của giáo viên. Chú ý giúp đỡ thiết thực đối với diện trung bình – yếu.Thống nhất nội dung cơ bản, có phương pháp dạy phù hợp với nội dung kiến thức của chương, tiết luyện tập, ôn tập, các tiết khó dạy.

-Soạn giảng trên cơ sở học sinh có đủ SGK theo phương châm  “Làm đơn giản hoá các vấn đề phức tạp”,  “Cụ thể hóa các vấn đề trừu tượng”. Bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng môn giáo dục công dân , giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

-Từng giáo viên có nhiệm vụ xây dựng cho học sinh phương pháp học tập bộ môn của mình phụ trách.

-Bổ sung tài liệu, trang thiết bị để nâng dần chất lượng phục vụ cho việc dạy và học. Tạo điều kiện tốt để giáo viên sử dụng có hiệu quả phòng thí nghiệm thực hành, đồ dùng dạy học sẵn có và cần làm thêm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt cho tiết dạy.

-Qui định chế độ báo cáo của tổ chuyên môn phải kịp thời, đầy đủ.

-Theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình giờ giấc của giáo viên qua thăm lớp, dự giờ, qua sổ đầu bài, tập ghi chép của học sinh.

-Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên qua thăm lớp dự giớ theo định kỳ bằng các hình thức: trực tiếp, gián tiếp qua tổ chuyên môn, kiểm tra chéo . . .

-Kết hợp cùng tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên dự giờ thăm lớp để có cơ sở đánh giá đúng thực chất hoạt động dạy và học hằng ngày trên lớp (có chú ý nhiều đến việc thăm lớp).

 -Phối hợp chặc chẽ với hội đồng giáo dục ban đại viện cha mẹ học sinh, tổng phụ trách đội để có kế hoạch hoạt động tốt trong giảng dạy và học tập.

       2. Về công tác chủ nhiệm:

2.1  Hạnh kiểm:

a/ Nội dung:

-Thực hiện tốt các qui định của Nhà nước, của địa phương.

-Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.

- Có ý thức tích cực, chủ động thực hiện tốt nội qui trường, nhiệm vụ của học sinh

- Có mối quan hệ đúng đắn với thầy, cô, bạn bè, người lớn tuổi. Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

- Có ý thức tích cực trong việc phòng, chống các tệ nạn xã hội.

- Tích cực tham gia giữ vệ sinh, có ý thức thực hiện đúng lịch lao động của nhà trường.

          b/ Chỉ tiêu: Chất lượng hạnh kiểm:          Tốt 91%,   Khá 8%,   Tb 1,0%

  c/ Biện pháp:

- HS được học tập nghiêm túc nội qui nhà trường.

- HS tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tập thể.

- HS thực hiện tốt nền nếp của nhà trường, phải thể hiện tính tích cực gương mẫu của người đội viên.

* Giáo viên chủ nhiệm:

- Thường xuyên giáo dục học sinh thực hiện tốt những qui định của pháp luật, nội qui của nhà trường.

- Thông qua các giờ lên lớp, sinh hoạt lớp, giáo dục ngoài giờ để giáo dục về tư tưởng học sinh.

- Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu về vượt khó trong học tập và trong cuộc sống, tinh thần đoàn kết,…

- Bản thân giáo viên là tấm gương về đạo đức và tự học.

- Giáo dục truyền thống cho HS thông qua các buổi sinh hoạt, lao động, tham quan, về nguồn,…

- Thường xuyên giới thiệu những tấm gương về người tốt, việc tốt.

- Khen thưởng và kỹ luật kịp thời đúng đối tượng.

- Thường xuyên liên hệ, kết hợp với các tổ chức ngoài xã hội trong việc giúp đỡ các em HS gặp khó khăn, vận động HS bỏ học trở lại, giáo dục về truyền thống, về đạo đức cho các em HS.

- Kết hợp có hiệu quả ba môi trường giáo dục: Gia đình – Nhà trường – Xã hội.

- Ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sai trái về đạo đức của HS.

 2.2.  Học lực:

  a. Nội dung:

- Củng cố tốt nề nếp học tập ở mỗi lớp và trong toàn trường.

- Xây dựng động cơ thái độ học tập đúng đắn trong từng học sinh.

- Xây dựng thái độ học tập tốt ở nhà.

- Hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng không làm bài, không thuộc bài…

- Vở viết, sách giáo khoa, dụng cụ học tập đầy đủ, ghi chép cẩn thận, khoa học.

- Học đều các môn, tránh học lệch, hạn chế những môn yếu kém.

- Thực hiện tốt kế hoạch phụ đạo của trường.

- Tham gia tốt các phong trào thi đua và hoạt động ngoại khóa.

- Nâng cao chất lượng học tập ở từng tiết, từng môn học.

- Phát huy phong trào học tập theo nhóm, theo tổ.

- Tổ chức giúp đỡ những HS học yếu, điều kiện học tập không tốt.

b. Chỉ tiêu

 -  Chất lượng  Học lực:

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

33%

42%

19%

6,0%

0%

          + HSG:  Cấp huyện:

 

Toán

Văn

Hóa

Anh

Sinh

Sử

Địa

GDCD

KT

 

K9

3

2

4

2

2

2

4

6

5

4

 

K8

3

1

5

1

2

 

 

 

 

 

 

K7

2

1

4

 

2

 

 

 

 

 

 

K6

3

1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

Tổng

11

5

16

3

9

2

4

6

5

4

65

HSG: cấp Thành phố: 2

- Bỏ học dưới 0,5%

Xây dựng chuyên đề:

Tổ KHTN.

-Hướng dẫn giáo viên sử dụng MTCT trong dạy học (đ/c Chinh).

-Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường phòng chống dịch bệnh trong dạy học môn Sinh (Đ/c Mai).

Tổ KHXH.

-Rèn kỹ năng  Tiếng Anh cho học sinh  (đc Hường thực hiện)

-Dạy học theo hướng hình thành và phát triển năng lực người học trong dạy học Ngữ văn.

Học sinh:         

- Học đều các môn, tránh học lệch, hạn chế những môn yếu kém.

- Thực hiện tốt kế hoạch phụ đạo của trường.

- Tham gia tốt các phong trào thi đua và hoạt động ngoại khóa.

- Nâng cao chất lượng học tập ở từng tiết, từng môn học.

- Phát huy phong trào học tập theo nhóm, theo tổ.

- Tổ chức giúp đỡ những HS học yếu, điều kiện học tập không tốt.

- Phải tích cực, chủ động học tập trong từng tiết.

- Kết hợp học tập theo nhóm, theo tổ cho phù hợp và phải có hiệu quả.

- Tuyệt đối không được đi, trốn học, bỏ tiết, khi vắng phải có lí do chính đáng.

- Phải có đầy đủ các dụng cụ học tập.

- Tham gia đầy đủ các môn học do nhà trường tổ chức.

- Tham gia đầy đủ các buổi học phụ đạo (đối với học sinh yếu kém).

- Có ý thức tích cực giúp đỡ các bạn trong học tập.

- Nghiêm túc trong kiểm tra, thi.

* Đối với giáo viên:

- Phải có tinh thần yêu nghề, mến trẻ.

- Chủ động tích cực trong soạn giảng: nội dung phải phù hợp với từng đối tượng HS.

- Phương pháp giảng dạy phải hợp lí thích ứng với từng đối tượng, phát huy tích cực các phương pháp truyền thống.

- Phát huy tốt tính tích cực, chủ động của học sinh, khai thác các hình thức học tập để nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Phải xây dựng cho HS phương pháp học tập của từng môn học.

- Xem việc dạy phụ đạo là trách nhiệm của mỗi bản thân giáo viên.

- Trong kiểm tra phải công bằng, nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ của từng học sinh.

3. Về sử dụng và làm ĐDDH:

a.  Nội dung:

- Bảo quản và sử dụng tốt thiết bị hiện có.

- Tích cực tham gia phong trào tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết dạy.

- Thực hiện tốt các tiết thưc hành

- Sử dụng 100% trang thiết bị hiện có.

- Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học trường.

- Thực hiện 100% các tiết thực hành ở học kỳ I

b. Biện pháp:

- Các giáo viên bộ môn liệt kê tất cả các tiết thực hành và báo cáo trực tiếp cho tổ trưởng chuyên môn để có kế hoạch chủ đông trong thực hành và trong kiểm tra. Giáo viên khi tổ chức các tiết thực hành phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa: Giáo viên Thiết bị – Giáo viên quản lí phòng thực hành.

- Đồ dùng dạy học tự làm phải có tính chất sử dụng rộng và lâu dài, tránh trường hợp chỉ phục vụ cho tiết dự giờ, thao giảng.

- Phát động trong HS đem mẫu vật phục vụ trong các tiết học và thực hành.

4. Về Kiểm tra Sổ gọi tên ghi điểm- Sổ đầu bài:

a. Nội dung:

- Thực hiện kiểm tra đánh giá theo quy chế cho điểm và vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT, công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở.

- Sử dụng sổ điểm điện tử, không dùng sổ cái giấy truyền thống. Tránh tối đa việc sửa chữa

- Nhà trường xây dựng quy chế sử dụng sổ điểm điện tử.

- Kiểm tra  thực hiện đúng qui định về chuyên môn. Nếu kết quả kiểm tra không phản ánh đúng thực tế. giáo viên xem xét nếu thấy hợp lý thì cho kiểm tra lại.

- Phát hiện HS bỏ học, HS có hoàn  cảnh khó khăn để có biện pháp giúp đỡ.

- Xác nhận được danh sách HS được khen thưởng, HS lưu ban, HS được lên lớp.

- Bảo quản tốt sổ ghi đầu bài, các lớp thực hiện đúng quy định về sử dụng sổ đầu bài

b. Kiểm tra:

- Kiểm tra đột xuất

- Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra 1 lần/tháng đối với hai loại sổ trên.

- GV in sổ điểm của mình khi có đoàn kiểm tra, hoặc nhà trường yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2017- 2018 của trường THCS Liên Châu, trong quá trình thực hiện có thể bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp.                                                                           

 

Nơi nhận:

-    BGH

-    Các tổ nhóm chuyên môn

-   Lưu VT, (Chinh, 7)

                 HIỆU TRƯỞNG.

                                                                           

 

                                                                       

 

                                                                       NGUYỄN XUÂN HỌC

 

                                                                                

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRIỂN KHAI NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo kế hoạch số  /KH-THCSLC)

* Tháng 8/2017

1. Phân công chuyên môn và các xây dựng các loại KH của cá nhân.

2. Phổ biến hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017- 2018.

3. Đăng kí chuẩn PCGD – XMC năm 2017

5. Thực hiện biên chế năm học mới từ 14/8/2017

6. Họp, bàn kế hoạch chỉ tiêu năm học

* Tháng 9/2017

-Thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

-Các tổ xây dựng chuyên đề, thực hiện chuyên đề.

-Sinh hoạt chuyên môn theo hướng thực tế giải quyết các tình huống khó trong giảng dạy.

-Nộp hồ sơ dạy thêm học thêm.

-Thành lập các đội tuyển thi HSG cấp Huyện.

-Họp Ban đại diện CMHS, triển khai các hoạt động

-Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

- Xây dựng tiết dạy thi GVG môn GVDG môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử cấp trường

-Thao giảng đợt 1.

* Tháng 10/2017

-Thi GVDG môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử cấp trường (trung tuần tháng 10).

-Phổ biến chuyên đề các bộ môn về thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực (sau khi tiếp thu tại PGD).

-Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47.

-Tham gia giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 44.

-Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp quận, huyện, thị xã.

-Sở kiểm tra chuyên môn và kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia, kiểm tra PCGD.

-Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

* Tháng 11/2017

-Thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, huyện, thị xã môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

-Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp huyện.

-Sở kiểm tra toàn diện Quận, huyện, thị xã theo kế hoạch; kiểm tra chuyên đề một số mặt hoạt động, kiểm tra trường trung học đạt chuẩn Quốc gia .

-Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

- Nộp báo cáo giữa học kỳ I (trước 15/11).

-Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

* Tháng 12/2017

-Kiểm tra học kỳ; Sơ kết các cuộc vận động.

-Đón đoàn kiểm tra chuyên môn các trường,

- Sơ kết về đổi mới sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chuyên đề theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 và việc tự chủ trong thực hiện Kế hoạch dạy học tại các nhà trường.

-Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

-Thi HSG lớp 9 vòng 1

* Tháng 1/2018

1. Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I, thực hiện biên chế học kỳ II.

2. Tổ chức ôn tập cho học sinh thi nghề phổ thông.

3. Ôn tập cho HSG vòng 2.

4. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

5. Tổng kết công tác PCGD 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

6. Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

* Tháng 2/2018

- Sở kiểm tra chuyên đề các đơn vị và kiểm tra trường THCS  đạt chuẩn Quốc gia.

-Thi học sinh giỏi vòng 2.

-Thành lập các đội tuyển Olympic 6,7,8.

- Viết SKKN

* Tháng 3/2018

-Thao giảng đợt 2.

-Thi HSG các môn văn hóa cấp Thành phố (lớp 9) và thi theo mô hình IJSO.

-Sở kiểm tra chuyên môn và kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia.

-Nộp báo cáo và tổ chức sơ kết giữa học kỳ II (trước 15/3).

-Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

* Tháng 4/2018

- Thi olympic 6,7,8.

- Kiểm tra các đơn vị về công tác PCMT.

- Sở kiểm tra chuyên môn và kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Khảo sát chất lượng môn Ngữ văn và Toán lớp 9 toàn thành phố.

- Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

* Tháng 5/2018

- Kiểm tra học kỳ II; xét tốt nghiệp THCS; tổng kết năm học …

- Tổng kết thực hiện các cuộc vận động.

- Nộp kết quả điểm THCS (30/5). Xét tốt nghiệp THCS.

* Tháng 6/2018

- Nộp báo cáo tổng kết năm học (trước 11/6).

- Thi tuyển sinh vào 10 – THPT.

- Nộp các hồ sơ xét duyệt thi đua và SKKN (trước 15/6).

- Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2018.

- Phát động tháng cao điểm PCMT và các TNXH, cao điểm là ngày 26/6/2018 - ngày toàn dân PCMT.

* Tháng 7/2018

- Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch; Sở kiểm tra hoạt động hè.

- Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên.

- Triển khai công tác tuyển sinh lớp đầu cấp.

                                                         ---------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNGTHCS LIÊN CHÂU

                         

    Số:   /KH-THCSLC                                                                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Liên Châu, ngày 30  tháng 9  năm 2017

 

                                               KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

                                           năm học 2017 – 2018

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018; quyết định số 2017/ QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 – 2018; căn cứ Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018,

Thực hiện Công văn số 2757/SGD&ĐT-GDPT ngày 22/8/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hường dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2017-2018.

  Thực hiện hướng dẫn số 440/PGD ngày 29 tháng 8 năm 2017 của PGD&ĐT Thanh Oai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;

     Trường THCS Liên Châu xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017 -2018 như sau:

I/. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai, được sự quan tâm tốt của lãnh đạo địa phương.

- Nề nếp hoạt động và chất lượng chung được giữ vững Chất lượng học lực: Trung bình, yếu, kém giảm; giỏi, khá tăng nhẹ.

- Hầu hết  các chỉ tiêu đều đạt .

- Công tác bồi dưỡng HS giỏi vòng huyện năm qua có tăng về số lượng, giảm số môn trắng HSG

- Tiếp tục ổn định nề nếp, kỉ cương.

- Phong trào thi đua được giữ vững và phát huy một cách có hiệu quả.

- Công tác tự học, tự rèn được phát huy mạnh mẽ qua việc tham gia học các lớp bồi dưỡng.

- Công tác quản lý từ BGH đến tổ chuyên môn từng lúc mang tính khoa học, được cải tiến và đi vào chiều sâu, ứng dụng được công nghệ thông tin trong quản lí và trao đổi thông tin.

- Các phong trào thi đua, ngoại khóa ngày càng đa dạng góp phần tích cực bổ trợ cho hoạt động dạy và học.

         2. Khó khăn:

- Còn nhiều giáo viên haonf cảnh khó khăn, con nhỏ, đi lại không thuận lợi. Việc vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cịn rất hạn chế.

- Hoạt động của các tổ chuyên môn ở việc sinh hoạt tổ nhóm theo tinh thần đổi mới hiệu quả chưa cao.

- Học sinh còn lười học, thường hay đi học muộn, chưa chuyên cần, ý thức vươn lên kém.

- Một bộ phận phụ huynh học sinh chưa quan tâm đúng về học tập của con em mình.

          II/. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Xây dựng năm kỷ cương hành chính.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn.

-Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục đạo đức nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh.

-Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-Nâng cao ý thức chấp hành qui chế chuyên môn của ngành, nội qui của trường, đặc biệt thực hiện tốt phân phối chương trình do phòng thống nhất, thực hiện sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng do Bộ quy định.

-Thực hiện tốt công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, đổi mới việc kiểm tra đánh giá, kết hợp tốt giữa hoạt động cá nhân với hoạt động tập thể.  

-Xây dựng hệ thống giảng dạy truyền thống lâu nay cho thật hiệu quả, phù hợp với đặc trưng bộ môn trong đó phát huy được tính chủ động tích cực của học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

-Triển khai thực hiện tốt nội dung tập huấn bồi dưỡng công tác chuyên môn                    -Thực hiện việc dạy phụ đạo theo tinh thần thường xuyên, nghiêm túc và có hiệu quả. Tiến hành rà soát thường xuyên học sinh yếu kém để có biện pháp thực hiện tốt.

- Đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

-Nâng cao chất lượng giáo dục ngoài giờ, thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, tăng cường giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, tích hợp các nội dung phù hợp vào bài dạy của mình. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

-Nâng cao chất lượng giờ dạy, hạn chế tiết dạy trung bình, xóa tiết dạy yếu.

-Tăng cường dự giờ, thao giảng, đóng góp ý kiến cho tiết dạy kịp thời và hiệu quả.

-Tổ chức kiểm tra, thi cử nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng thực chất.

-Giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn. Cải tiến nội dung sinh hoạt tổ có tác dụng tốt đến việc nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

-Sử dụng triệt để và có hiêu quả đồ dùng dạy học đã có và tăng cường làm đồ dùng dạy học mới để đáp ứng nhu cầu của tiết dạy.

-Kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách theo qui định.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1.     Về chuyên môn:

1.1. Ni dung

-Thực hiện đầy đủ nghiêm túc nội dung, chương trình giảm tải của Bộ. Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện tốt chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng.

-Thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu của trường, ra vào lớp đúng giờ.

-Thực hiện hiện tốt việc dạy học tích hợp, kiến thức liên môn, phương pháp bàn tay nặn bột, thực hiện tốt nghiên cứu KHKT,viết và áp dụng SKKN.

-Bài soạn đúng thời gian, đủ nội dung yêu cầu, cố gắng cập nhật kiến thức với phương pháp phù hợp đặc trưng bộ môn, phù hợp với đối tượng học sinh sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Chống tình trạng soạn bài theo hình thức hoặc để đối phó.

-Trong bài soạn sau mỗi tiết dạy phải có ý kiến nhận xét của bản thân.

-Nâng cao hiệu qủa của từng tiết dạy, có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu, kém lồng ghép phụ đạo học sinh ngay trong tiết dạy. Phương pháp giảng dạy phải phù hợp theo yêu cầu mới  thích hợp cho từng đối tượng, cần chú ý đến học sinh cuối cấp. Chống những biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy, kiểm tra,…

-Sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở

Tham gia sinh hoạt tổ đầy đủ, có kế hoạch nghiên cứu tham khảo tài liệu chuyên môn, chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng,…

-Tăng cường công tác chủ nhiệm, hạn chế tối đa việc học sinh bỏ học, học sinh lưu ban. Thực hiện tốt công tác PC-GD.

-Thực hiện đúng  đủ các loại hồ sơ do ngành, do trường quy định.

-Thực hiện chế độ đánh giá, kiểm tra, chấm bài chính xác, công bằng và đúng tiến độ.

-Tiếp tục xây dựng thư viện câu hỏi và ngân hàng đề kiểm tra.

-Tiến hành kiểm tra nội bộ và thanh tra hoạt động sư phạm theo đúng kế hoạch chung của trường.

-Bồi dưỡng các giáo viên có năng lực để tiếp tục dự thi tay nghề cấp trường, huyện.

-Giúp đỡ những giáo viên có năng lực giảng dạy chưa tốt.

-Kịp thời xử lí những trường hợp sai phạm về quy chế chuyên môn.

-Thực hiện dạy phụ đạo, bồi dưỡng HS theo đúng kế hoạch chung của trường.

          1.2. Chỉ tiêu :

- Hoàn thành chương trình của Bộ: 100%.

- Soạn giảng đầy đủ , đúng quy định: 100%.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ: 100%.

- 70% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin

- Đúng tiến độ cho điểm, xếp loại và thực hiện chương trình.

- Hồ sơ: Sử dụng giáo án vi tính bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, phải đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, tích hợp giáo dục môi trường, kĩ năng sống,…; sổ điểm cá nhân, Sổ chủ nhiệm (nếu có), sổ dự giờ, sổ kế hoạch giảng dạy, sổ ghi chép nội dung họp chuyên môn. Giáo án phải soạn mới BGH (hoặc TTCM) ký duyệt. Dạy phụ đạo, bồi dưỡng phải có kế hoạch được duyệt và có giáo án khi lên lớp. Riêng hồ sơ tổ ngoài sổ kế hoạch, hồ sơ quản lý gồm: sổ theo dõi, phiếu kiểm tra hồ sơ 01 phiếu/HK, phiếu dự giờ theo tiết đăng ký dạy, các chuyên đề, lưu trữ công văn đi đến theo thứ tự ngày tháng  Tổ duyệt hồ sơ GV 1 lần/tháng (tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ CM),  BGH duyệt  1 lần/HK (có kiểm tra đột xuất).

- Báo cáo chuyên đề 1 lần/ HK/tổ

- Dự giờ:  1 tiết/GV/tuần với giáo viên biên chế, 2 tiết/GV/tuần với giáo viên biên chế.

- Thao giảng: 02 đợt/ năm (Trong đó có ít nhất 1 tiết ứng dụng CNTT) có phiếu đánh giá cá nhân và tổng hợp điểm ra điểm đánh giá trung bình. BGH dự giờ  đột xuất và  dự 1 tiết/1GV/năm.

-Phụ đạo: đại trà 4 buổi/tuần (Toán,T. Anh,  Ngữ văn, Lý, Hóa)

- Bồi dưỡng HSG: từ 02 đến 04 tiết/môn/tuần đến khi thi.

- Sáng kiến kinh nghiệm: GVG – CSTĐ đều phải có SKKN.

- Dự chuyên đề, học tập:  100 %.

 - Số lần họp chuyên môn: 2 tuần/1lần

Thi GVG: Môn Ngữ Văn xếp thứ: 10; Môn:GDCD xếp thứ 8 ; Lịch sử xếp thứ 10.

1.3. Biện pháp:

-Triển khai các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tài liệu chỉ đạo chuyên môn.

-Khuyến khích giáo viên tham khảo tài liệu nghiên cứu chuyên môn để ngày càng cập nhật và nâng cao kiến thức.

-Củng cố nề nếp, cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn.

-Tiếp tục nghiên cứu chương trình  giảm tải.

-Tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể về việc bồi dưỡng nâng cao tay nghề của giáo viên. Chú ý giúp đỡ thiết thực đối với diện trung bình – yếu.Thống nhất nội dung cơ bản, có phương pháp dạy phù hợp với nội dung kiến thức của chương, tiết luyện tập, ôn tập, các tiết khó dạy.

-Soạn giảng trên cơ sở học sinh có đủ SGK theo phương châm  “Làm đơn giản hoá các vấn đề phức tạp”,  “Cụ thể hóa các vấn đề trừu tượng”. Bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng môn giáo dục công dân , giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

-Từng giáo viên có nhiệm vụ xây dựng cho học sinh phương pháp học tập bộ môn của mình phụ trách.

-Bổ sung tài liệu, trang thiết bị để nâng dần chất lượng phục vụ cho việc dạy và học. Tạo điều kiện tốt để giáo viên sử dụng có hiệu quả phòng thí nghiệm thực hành, đồ dùng dạy học sẵn có và cần làm thêm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt cho tiết dạy.

-Qui định chế độ báo cáo của tổ chuyên môn phải kịp thời, đầy đủ.

-Theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình giờ giấc của giáo viên qua thăm lớp, dự giờ, qua sổ đầu bài, tập ghi chép của học sinh.

-Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên qua thăm lớp dự giớ theo định kỳ bằng các hình thức: trực tiếp, gián tiếp qua tổ chuyên môn, kiểm tra chéo . . .

-Kết hợp cùng tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên dự giờ thăm lớp để có cơ sở đánh giá đúng thực chất hoạt động dạy và học hằng ngày trên lớp (có chú ý nhiều đến việc thăm lớp).

 -Phối hợp chặc chẽ với hội đồng giáo dục ban đại viện cha mẹ học sinh, tổng phụ trách đội để có kế hoạch hoạt động tốt trong giảng dạy và học tập.

       2. Về công tác chủ nhiệm:

2.1  Hạnh kiểm:

a/ Nội dung:

-Thực hiện tốt các qui định của Nhà nước, của địa phương.

-Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.

- Có ý thức tích cực, chủ động thực hiện tốt nội qui trường, nhiệm vụ của học sinh

- Có mối quan hệ đúng đắn với thầy, cô, bạn bè, người lớn tuổi. Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

- Có ý thức tích cực trong việc phòng, chống các tệ nạn xã hội.

- Tích cực tham gia giữ vệ sinh, có ý thức thực hiện đúng lịch lao động của nhà trường.

          b/ Chỉ tiêu: Chất lượng hạnh kiểm:          Tốt 91%,   Khá 8%,   Tb 1,0%

  c/ Biện pháp:

- HS được học tập nghiêm túc nội qui nhà trường.

- HS tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tập thể.

- HS thực hiện tốt nền nếp của nhà trường, phải thể hiện tính tích cực gương mẫu của người đội viên.

* Giáo viên chủ nhiệm:

- Thường xuyên giáo dục học sinh thực hiện tốt những qui định của pháp luật, nội qui của nhà trường.

- Thông qua các giờ lên lớp, sinh hoạt lớp, giáo dục ngoài giờ để giáo dục về tư tưởng học sinh.

- Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu về vượt khó trong học tập và trong cuộc sống, tinh thần đoàn kết,…

- Bản thân giáo viên là tấm gương về đạo đức và tự học.

- Giáo dục truyền thống cho HS thông qua các buổi sinh hoạt, lao động, tham quan, về nguồn,…

- Thường xuyên giới thiệu những tấm gương về người tốt, việc tốt.

- Khen thưởng và kỹ luật kịp thời đúng đối tượng.

- Thường xuyên liên hệ, kết hợp với các tổ chức ngoài xã hội trong việc giúp đỡ các em HS gặp khó khăn, vận động HS bỏ học trở lại, giáo dục về truyền thống, về đạo đức cho các em HS.

- Kết hợp có hiệu quả ba môi trường giáo dục: Gia đình – Nhà trường – Xã hội.

- Ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sai trái về đạo đức của HS.

 2.2.  Học lực:

  a. Nội dung:

- Củng cố tốt nề nếp học tập ở mỗi lớp và trong toàn trường.

- Xây dựng động cơ thái độ học tập đúng đắn trong từng học sinh.

- Xây dựng thái độ học tập tốt ở nhà.

- Hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng không làm bài, không thuộc bài…

- Vở viết, sách giáo khoa, dụng cụ học tập đầy đủ, ghi chép cẩn thận, khoa học.

- Học đều các môn, tránh học lệch, hạn chế những môn yếu kém.

- Thực hiện tốt kế hoạch phụ đạo của trường.

- Tham gia tốt các phong trào thi đua và hoạt động ngoại khóa.

- Nâng cao chất lượng học tập ở từng tiết, từng môn học.

- Phát huy phong trào học tập theo nhóm, theo tổ.

- Tổ chức giúp đỡ những HS học yếu, điều kiện học tập không tốt.

b. Chỉ tiêu

 -  Chất lượng  Học lực:

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

33%

42%

19%

6,0%

0%

          + HSG:  Cấp huyện:

 

Toán

Văn

Hóa

Anh

Sinh

Sử

Địa

GDCD

KT

 

K9

3

2

4

2

2

2

4

6

5

4

 

K8

3

1

5

1

2

 

 

 

 

 

 

K7

2

1

4

 

2

 

 

 

 

 

 

K6

3

1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

Tổng

11

5

16

3

9

2

4

6

5

4

65

HSG: cấp Thành phố: 2

- Bỏ học dưới 0,5%

Xây dựng chuyên đề:

Tổ KHTN.

-Hướng dẫn giáo viên sử dụng MTCT trong dạy học (đ/c Chinh).

-Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường phòng chống dịch bệnh trong dạy học môn Sinh (Đ/c Mai).

Tổ KHXH.

-Rèn kỹ năng  Tiếng Anh cho học sinh  (đc Hường thực hiện)

-Dạy học theo hướng hình thành và phát triển năng lực người học trong dạy học Ngữ văn.

Học sinh:         

- Học đều các môn, tránh học lệch, hạn chế những môn yếu kém.

- Thực hiện tốt kế hoạch phụ đạo của trường.

- Tham gia tốt các phong trào thi đua và hoạt động ngoại khóa.

- Nâng cao chất lượng học tập ở từng tiết, từng môn học.

- Phát huy phong trào học tập theo nhóm, theo tổ.

- Tổ chức giúp đỡ những HS học yếu, điều kiện học tập không tốt.

- Phải tích cực, chủ động học tập trong từng tiết.

- Kết hợp học tập theo nhóm, theo tổ cho phù hợp và phải có hiệu quả.

- Tuyệt đối không được đi, trốn học, bỏ tiết, khi vắng phải có lí do chính đáng.

- Phải có đầy đủ các dụng cụ học tập.

- Tham gia đầy đủ các môn học do nhà trường tổ chức.

- Tham gia đầy đủ các buổi học phụ đạo (đối với học sinh yếu kém).

- Có ý thức tích cực giúp đỡ các bạn trong học tập.

- Nghiêm túc trong kiểm tra, thi.

* Đối với giáo viên:

- Phải có tinh thần yêu nghề, mến trẻ.

- Chủ động tích cực trong soạn giảng: nội dung phải phù hợp với từng đối tượng HS.

- Phương pháp giảng dạy phải hợp lí thích ứng với từng đối tượng, phát huy tích cực các phương pháp truyền thống.

- Phát huy tốt tính tích cực, chủ động của học sinh, khai thác các hình thức học tập để nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Phải xây dựng cho HS phương pháp học tập của từng môn học.

- Xem việc dạy phụ đạo là trách nhiệm của mỗi bản thân giáo viên.

- Trong kiểm tra phải công bằng, nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ của từng học sinh.

3. Về sử dụng và làm ĐDDH:

a.  Nội dung:

- Bảo quản và sử dụng tốt thiết bị hiện có.

- Tích cực tham gia phong trào tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết dạy.

- Thực hiện tốt các tiết thưc hành

- Sử dụng 100% trang thiết bị hiện có.

- Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học trường.

- Thực hiện 100% các tiết thực hành ở học kỳ I

b. Biện pháp:

- Các giáo viên bộ môn liệt kê tất cả các tiết thực hành và báo cáo trực tiếp cho tổ trưởng chuyên môn để có kế hoạch chủ đông trong thực hành và trong kiểm tra. Giáo viên khi tổ chức các tiết thực hành phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa: Giáo viên Thiết bị – Giáo viên quản lí phòng thực hành.

- Đồ dùng dạy học tự làm phải có tính chất sử dụng rộng và lâu dài, tránh trường hợp chỉ phục vụ cho tiết dự giờ, thao giảng.

- Phát động trong HS đem mẫu vật phục vụ trong các tiết học và thực hành.

4. Về Kiểm tra Sổ gọi tên ghi điểm- Sổ đầu bài:

a. Nội dung:

- Thực hiện kiểm tra đánh giá theo quy chế cho điểm và vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT, công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở.

- Sử dụng sổ điểm điện tử, không dùng sổ cái giấy truyền thống. Tránh tối đa việc sửa chữa

- Nhà trường xây dựng quy chế sử dụng sổ điểm điện tử.

- Kiểm tra  thực hiện đúng qui định về chuyên môn. Nếu kết quả kiểm tra không phản ánh đúng thực tế. giáo viên xem xét nếu thấy hợp lý thì cho kiểm tra lại.

- Phát hiện HS bỏ học, HS có hoàn  cảnh khó khăn để có biện pháp giúp đỡ.

- Xác nhận được danh sách HS được khen thưởng, HS lưu ban, HS được lên lớp.

- Bảo quản tốt sổ ghi đầu bài, các lớp thực hiện đúng quy định về sử dụng sổ đầu bài

b. Kiểm tra:

- Kiểm tra đột xuất

- Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra 1 lần/tháng đối với hai loại sổ trên.

- GV in sổ điểm của mình khi có đoàn kiểm tra, hoặc nhà trường yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2017- 2018 của trường THCS Liên Châu, trong quá trình thực hiện có thể bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp.                                                                           

 

Nơi nhận:

-    BGH

-    Các tổ nhóm chuyên môn

-   Lưu VT, (Chinh, 7)

                 HIỆU TRƯỞNG.

                                                                           

 

                                                                       

 

                                                                       NGUYỄN XUÂN HỌC

 

                                                                                

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRIỂN KHAI NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo kế hoạch số  /KH-THCSLC)

* Tháng 8/2017

1. Phân công chuyên môn và các xây dựng các loại KH của cá nhân.

2. Phổ biến hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017- 2018.

3. Đăng kí chuẩn PCGD – XMC năm 2017

5. Thực hiện biên chế năm học mới từ 14/8/2017

6. Họp, bàn kế hoạch chỉ tiêu năm học

* Tháng 9/2017

-Thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

-Các tổ xây dựng chuyên đề, thực hiện chuyên đề.

-Sinh hoạt chuyên môn theo hướng thực tế giải quyết các tình huống khó trong giảng dạy.

-Nộp hồ sơ dạy thêm học thêm.

-Thành lập các đội tuyển thi HSG cấp Huyện.

-Họp Ban đại diện CMHS, triển khai các hoạt động

-Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

- Xây dựng tiết dạy thi GVG môn GVDG môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử cấp trường

-Thao giảng đợt 1.

* Tháng 10/2017

-Thi GVDG môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử cấp trường (trung tuần tháng 10).

-Phổ biến chuyên đề các bộ môn về thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực (sau khi tiếp thu tại PGD).

-Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47.

-Tham gia giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 44.

-Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp quận, huyện, thị xã.

-Sở kiểm tra chuyên môn và kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia, kiểm tra PCGD.

-Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

* Tháng 11/2017

-Thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, huyện, thị xã môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

-Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp huyện.

-Sở kiểm tra toàn diện Quận, huyện, thị xã theo kế hoạch; kiểm tra chuyên đề một số mặt hoạt động, kiểm tra trường trung học đạt chuẩn Quốc gia .

-Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

- Nộp báo cáo giữa học kỳ I (trước 15/11).

-Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

* Tháng 12/2017

-Kiểm tra học kỳ; Sơ kết các cuộc vận động.

-Đón đoàn kiểm tra chuyên môn các trường,

- Sơ kết về đổi mới sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chuyên đề theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 và việc tự chủ trong thực hiện Kế hoạch dạy học tại các nhà trường.

-Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

-Thi HSG lớp 9 vòng 1

* Tháng 1/2018

1. Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I, thực hiện biên chế học kỳ II.

2. Tổ chức ôn tập cho học sinh thi nghề phổ thông.

3. Ôn tập cho HSG vòng 2.

4. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

5. Tổng kết công tác PCGD 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

6. Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

* Tháng 2/2018

- Sở kiểm tra chuyên đề các đơn vị và kiểm tra trường THCS  đạt chuẩn Quốc gia.

-Thi học sinh giỏi vòng 2.

-Thành lập các đội tuyển Olympic 6,7,8.

- Viết SKKN

* Tháng 3/2018

-Thao giảng đợt 2.

-Thi HSG các môn văn hóa cấp Thành phố (lớp 9) và thi theo mô hình IJSO.

-Sở kiểm tra chuyên môn và kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia.

-Nộp báo cáo và tổ chức sơ kết giữa học kỳ II (trước 15/3).

-Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

* Tháng 4/2018

- Thi olympic 6,7,8.

- Kiểm tra các đơn vị về công tác PCMT.

- Sở kiểm tra chuyên môn và kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Khảo sát chất lượng môn Ngữ văn và Toán lớp 9 toàn thành phố.

- Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

* Tháng 5/2018

- Kiểm tra học kỳ II; xét tốt nghiệp THCS; tổng kết năm học …

- Tổng kết thực hiện các cuộc vận động.

- Nộp kết quả điểm THCS (30/5). Xét tốt nghiệp THCS.

* Tháng 6/2018

- Nộp báo cáo tổng kết năm học (trước 11/6).

- Thi tuyển sinh vào 10 – THPT.

- Nộp các hồ sơ xét duyệt thi đua và SKKN (trước 15/6).

- Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2018.

- Phát động tháng cao điểm PCMT và các TNXH, cao điểm là ngày 26/6/2018 - ngày toàn dân PCMT.

* Tháng 7/2018

- Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch; Sở kiểm tra hoạt động hè.

- Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên.

- Triển khai công tác tuyển sinh lớp đầu cấp.

                                                         ---------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Chinh

 Tags: khcm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây