Văn 8

Thứ sáu - 04/01/2019 06:56
Lão Hạc
Bài tập 1: Cho đoạn văn :
“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…”
Câu 1 : Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào ? Của ai?
a) Các câu trong đoạn văn được liên kết chủ yếu bằng phép liên kết nào?
b) Những từ ngữ nào trong đoạn văn cùng trường từ vựng. Đặt tên cho trường từ vựng đó.
Câu 2 : Nội dung đoạn văn trên đang nói tới điều gì?
Câu 3 : Tìm trong đoạn văn một câu ghép và phân tích cấu tọa ngữ pháp của câu ghép đó?
Câu 4 : Dấu ba chấm sử dụng cuối đoạn có tác dụng gì?
Câu 5 : Cho câu chủ đề “Cái tình của lão Hạc đối với “ cậu vàng” thật là hiếm có, đặc biệt ” ?
Bài tập 2: Cho đoạn văn :
    “ Luôn mấy hôm sau, tôi thấy lão Hạc chỉ ăn khoai. Rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu từ đấy, lão chế tạo được món gì, ăn món ấy. Hôm thì lão ăn củ chuối, hôm thì lão ăn sung luộc, hôm thì ăn rau má, với thỉnh thoảng một vài củ ráy hay bữa trai, bữa ốc.”
Câu 1 : Đoạn văn trên nói về tình cảnh như thế nào của lão Hạc ? vì sao lão lại rơi vào tình cảnh ấy ?
Câu 2 : Tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc? 
Câu 3 : Từ nội dung của đoạn văn trên ta thấy được phẩm chất nào của lão Hạc ?
Câu 4 : Em hãy làm sáng tỏ phẩm chất ấy của lão Hạc bằng một đoạn văn trình bày theo cách tổng-phân-hợp . trong đoạn có sử dụng một câu cảm thán ( gạch chân câu cảm thán đã sử dụng )Cô bé bán diêm
Bài tập 1: Cho đoạn văn:
   “ Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào chút ít.
      Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.
      Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm, hay bố thí cho một đồng xu nào đem về ; nhất định là cha em sẽ đánh em.”
Câu 1 : Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào ? Của ai ?
Câu 2 : Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm có đoạn văn trên ?
Câu 3Đoạn văn trên nói về ai ? có hoàn cảnh như thề nào ?
Câu 4 : Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về hoàn cảnh của nhân vật nêu trên?
Bài tập 2: Cho đoạn văn:
“ Chà ! Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ ? Giá em có thể rút một que diêm quẹt vào tường mà hơ ngón tay lên nhỉ ? Cuối cùng em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.” 
Câu 1 : Chra câu cảm thán sử dụng trong đoạn trích trên ?
Câu 2 : Trong đoạn trích trên tác giả sử dụng hai câu nghi vấn nhưng mục đích có phải dùng để hỏi hay không ? Nếu không thì mục đích là gì ?
Câu 3 : T¹i sao An®ecxen l¹i ®Æt t×nh huèng: C« bÐ ®i b¸n diªm mµ kh«ng ph¶i b¸n mét thø hµng nµo kh¸c ? ý nghÜa cña h×nh ¶nh nghÖ thuËt nµy lµ g× ?
Câu 4 :  Kh¸i qu¸t nh÷ng thµnh c«ng vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña truyÖn C« bÐ b¸n diªm”.
Bài tập 3:
Câu 1 : Trong truyện “Cô bé bán diêm” cô bé đã quẹt diêm mấy lần ? Trong những lần quẹt diêm đó đã có sự chuyển hóa giữa méng vµ thùc. H·y chØ ra sù chuyÓn hãa gi÷a méng vµ thùc trong truyÖn?
Câu 2 : V× sao thÕ giíi méng t­ëng cña em bÐ b¸n diªm ®­îc b¾t ®Çu b»ng h×nh ¶nh lß s­ëi vµ kÕt thóc b»ng h×nh ¶nh ng­êi bµ nh©n tõ?
Câu 3 : Cã ý kiÕn cho r»ng: Nh÷ng que diªm nhá bÐ kia ®· trë thµnh "nh÷ng que diªm hi väng" cña t©m hån trÎ th¬. Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã không ? Hãy trình bày ý kiến của em bằng một đoạn văn ngắn.
Bài tập 4:
Câu 1 : §»ng sau ngßi bót kÓ, t¶ kh¸ch quan lµ nh÷ng th¸i ®é rÊt râ rµng cña t¸c gi¶. Em h·y chØ râ th¸i ®é ấy cña t¸c gi¶.
Câu 2 : Víi c©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi c« bÐ b¸n diªm, nhµ v¨n An ®ecxen ®· göi tíi mäi ng­êi bøc th«ng ®iÖp gì ?
Câu 3 : Theo em, kÕt thóc truyÖn cã ph¶i lµ kÕt thóc cã hËu kh«ng? V× sao?
Câu 4 : Viết một đoạn văn khoảng 10-15 câu nêu cảm nhận của em về những cảnh đời bất hạnh qua nhân vật  cô bé bán diêm ? Trong đoạn có sử dụng một câu cảm thán và một câu hỏi tu từ ? ( gạch chân câu cảm thán và một câu hỏi tu


Gợi ý
Câu 1 : Đoạn văn trên trích trong tác phẩm “Cô bé bán diêm”  Của tác giả An-đéc-xen.
Câu 2 : - An®ecxen lµ nhµ v¨n næi tiÕng cña §an M¹ch vµ thÕ giíi. ¤ng cã së tr­êng vÒ nh÷ng truyÖn viÕt cho trÎ em.
- TruyÖn cña «ng, dï lµ truyÖn thÇn tiªn hay truyÖn ®êi, ®Òu b¾t nguån tõ cuéc sèng vµ ®Òu chøa ®ùng mét ý nghÜa nh©n lo¹i rÊt s©u s¾c. Nh©n vËt cña «ng, tõ thÇn tiªn cho ®Õn ng­êi ®êi, tõ mu«ng thó ®Õn nh÷ng vËt t­ëng nh­ v« tri v« gi¸c ®Òu cã mét sinh mÖnh vµ mét linh hån v« cïng phong phó. Cho nªn, truyÖn cña «ng, dï viÕt ë nh÷ng thÕ kØ tr­íc mµ ®Õn nay ng­êi ®äc vÉn thÊy gÇn gòi, ch©n thËt. §óng nh­ Paut«pxki - nhµ v¨n Liªn X« næi tiÕng ®· nhËn xÐt: "Trong mçi truyÖn cæ tÝch cho trÎ con cña «ng cßn cã mét truyÖn cæ tÝch kh¸c mµ chØ ng­êi lín míi cã thÓ hiÓu hÕt ý nghÜa... ¤ng lµ nhµ th¬ cña nh÷ng ng­êi nghÌo khæ. ¤ng lµ mét ca sÜ b×nh d©n. C¶ cuéc ®êi «ng chøng tá r»ng kho b¸u cña nghÖ thuËt ch©n chÝnh chØ cã ë trong tri thøc cña nh©n d©n vµ kh«ng ë mét n¬i nµo kh¸c"
Câu 3Đoạn văn trên nói về c« bÐ ®i b¸n diªm .
Hoµn c¶nh c« bÐ b¸n diªm:
 -C« bÐ må c«i mÑ, nghÌo khæ, ph¶i ®i b¸n diªm ®Ó kiÕm sèng, em ë víi cha,mét ng­êi cha khã tÝnh.
- §ªm giao thõa. §Çu trÇn, ch©n ®Êt dß dÉm trong ®ªm tèi gi÷a trêi ®«ng gi¸ rÐt.
- Em ®i b¸n diªm nh­ng ch¼ng ai hái mua.
-Em ®i b¸n diªm, ®Çu trÇn, ch©n ®Êt, kh«ng b¸n ®­îc diªm >< Mäi ng­êi nghØ ng¬i, trêi gi¸ rÐt, kh«ng d¸m vÒ nhµ, sî bÞ ®¸nh => T­¬ng ph¶n, ®èi lËp -> nh»m lµm næi bËt t×nh c¶nh hÕt søc téi nghiÖp cña em bÐ.
- Em bÐ bông ®ãi >< trong phè sùc nøc mïi ngçng quay; em sèng trong c¸i xã tèi t¨m >< ng«i nhµ xinh x¾n cã d©y t­êng xu©n bao quanh => næi bËt nçi khæ vÒ tinh thÇn cña em bÐ.
=> Hoµn c¶nh thËt ®¸ng th­¬ng. §©y cã thÓ h×nh ¶nh thùc ®· xÈy ra ë ®Êt n­íc §an M¹ch thêi An §Ðc Xen. Nh­ng còng cã thÓ lµ t×nh huèng nhµ v¨n s¸ng t¹o nªn ®Ó kh¾c häa c©u chuyÖn. Ch­a cÇn biÕt c©u chuyÖn diÔn biÕn ra sao, chØ mét c¶nh ®Çu tiªn ®· gîi ra rÊt nhiÒu ®iÒu th­¬ng t©m, ®ång c¶m trong lßng ng­êi ®äc.
Câu 4 : Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về hoàn cảnh của nhân vật nêu

Bài tập 2: Cho đoạn văn:
“ Chà ! Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ ? Giá em có thể rút một que diêm quẹt vào tường mà hơ ngón tay lên nhỉ ? Cuối cùng em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.” 
Câu 1 : Chra câu cảm thán sử dụng trong đoạn trích trên ?
Câu 2 : Trong đoạn trích trên tác giả sử dụng hai câu nghi vấn nhưng mục đích có phải dùng để hỏi hay không ? Nếu không thì mục đích là gì ?
Câu 3 : T¹i sao An®ecxen l¹i ®Æt t×nh huèng: C« bÐ ®i b¸n diªm mµ kh«ng ph¶i b¸n mét thø hµng nµo kh¸c ? ý nghÜa cña h×nh ¶nh nghÖ thuËt nµy lµ g× ?
Câu 4 :  Kh¸i qu¸t nh÷ng thµnh c«ng vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña truyÖn C« bÐ b¸n diªm”.
Gợi ý
Câu 1 : Câu cảm thán sử dụng trong đoạn trích : “Chà !”
Câu 2 : Trong đoạn trích trên tác giả sử dụng hai câu nghi vấn nhưng mục đích không phải dùng để hỏi mà dùng với mục đích cầu khiến.
Câu 3 : T¹i sao An®ecxen l¹i ®Æt t×nh huèng: C« bÐ ®i b¸n diªm mµ kh«ng ph¶i b¸n mét thø hµng nµo kh¸c ? ý nghÜa cña h×nh ¶nh nghÖ thuËt nµy lµ g× ?
   Nhµ v¨n ®· ®Ó cho c« bÐ ®i b¸n diªm mµ kh«ng ph¶i lµ mét thø hµng nµo kh¸c lµ mét dông ý. V× diªm lµ nguån gèc cña ¸nh s¸ng, cña sù Êm ¸p, ®èi lËp víi bÇu trêi ®ªm giao thõa tèi t¨m, buèt gi¸, ®èi lËp víi cuéc sèng ®en tèi, l¹nh lïng cña ®Êt n­íc §an M¹ch thÕ kû XIX, khi chñ nghÜa t­ b¶n cßn ®ang ngù trÞ. §ã còng lµ c¸ch t¸c gi¶ thÓ hiÖn th¸i ®é phñ nhËn ®èi víi c¸i x· héi bÊt c«ng ®­¬ng thêi, ®ång thêi thÓ hiÖn niÒm tin vµ kh¸t väng sèng tèt ®Ñp cho nh÷ng con ng­êi khèn khæ.
Câu 4 :  Kh¸i qu¸t nh÷ng thµnh c«ng vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña truyÖn C« bÐ b¸n diªm”.
a. Néi dung:
- TryÖn ng¾n ®· t¸i hiÖn ®­îc hiÖn thùc vÒ t×nh c¶nh khèn khæ cña C« bÐ b¸n diªm, ®ång thêi vÏ lªn thÕ giíi méng t­ëng víi nh÷ng kh¸t khao ®Õn téi nghiÖp cña C« bÐ b¸n diªm:
+ Kh¸t khao ®­îc sèng trong t×nh yªu th­¬ng.
+ Kh¸t khao ®­îc tho¸t khái cuéc ®êi buån ®au, khæ ¶i.
- Còng qua ®ã, ta hiÓu ®­îc tÊm lßng tr¾c Èn vµ niÒm c¶m th­¬ng ch©n thµnh cña nhµ v¨n ®èi víi nh÷ng sè phËn ph¶i chÞu nhiÒu thiÖt thßi, bÊt h¹nh.
b. NghÖ thuËt :
- NghÖ thuËt ®èi lËp, h×nh ¶nh t­¬ng ph¶n
- H×nh ¶nh ¶o - thùc ®an xen.
- KÕt hîp hµi hoµ gi÷a tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m.
Bài tập 3:
Câu 1 : Trong truyện “Cô bé bán diêm” cô bé đã quẹt diêm mấy lần ? Trong những lần quẹt diêm đó đã có sự chuyển hóa giữa méng vµ thùc. H·y chØ ra sù chuyÓn hãa gi÷a méng vµ thùc trong truyÖn?
Câu 2 : V× sao thÕ giíi méng t­ëng cña em bÐ b¸n diªm ®­îc b¾t ®Çu b»ng h×nh ¶nh lß s­ëi vµ kÕt thóc b»ng h×nh ¶nh ng­êi bµ nh©n tõ?
Câu 3 : Cã ý kiÕn cho r»ng: Nh÷ng que diªm nhá bÐ kia ®· trë thµnh "nh÷ng que diªm hi väng" cña t©m hån trÎ th¬. Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã không ? Hãy trình bày ý kiến của em bằng một đoạn văn ngắn.
Gợi ý
Câu 1 : Trong truyện “Cô bé bán diêm” cô bé đã quẹt diêm 5 lần.
ThÕ giíi méng t­ëng cña em bÐ tr­íc tiªn ®­îc dÖt lªn tõ nh÷ng chÊt liÖu rÊt thùc: lß s­ëi, ngçng quay….®©y lµ nh÷ng c¶nh sinh ho¹t rÊt thùc ®ang bao quanh em, mäi ng­êi cã nh­ng em th× kh«ng -> c¸i thùc ®· thµnh méng t­ëng, chØ trong méng t­ëng, em míi t×m ®­îc c¸i thùc ®· mÊt; cßn ng­êi bµ ®· mÊt nh­ng víi em h×nh ¶nh bµ hiÖn lªn rÊt thùc…)
Câu 2 : V× sao thÕ giíi méng t­ëng cña em bÐ b¸n diªm ®­îc b¾t ®Çu b»ng h×nh ¶nh lß s­ëi vµ kÕt thóc b»ng h×nh ¶nh ng­êi bµ nh©n tõ?
V× em ®ang ph¶i chÞu c¸i rÐt khñng khiÕp cña ®ªm giao thõa víi giã vµ tuyÕt l¹nh, h¬n n÷a ph¶i chÞu c¶ c¸i rÐt cña sù  thiÕu v¾ng t×nh th­¬ng – h×nh ¶nh bµ xuÊt hiÖn-> t« ®Ëm nh÷ng bÊt h¹nh cña em bÐ trong thÕ giíi hiÖn thùc).
Câu 3 : Cã ý kiÕn cho r»ng: Nh÷ng que diªm nhá bÐ kia ®· trë thµnh "nh÷ng que diªm hi väng" cña t©m hån trÎ th¬. Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã không ? Hãy trình bày ý kiến của em bằng một đoạn văn ngắn.
Trong t¨m tèi khæ ®au, nh÷ng que diªm nhá bÐ thùc sù lµ "nh÷ng que diªm hi väng" cña t©m hån trÎ th¬, bëi v×:
- ¸nh s¸ng Êy xua tan c¸i l¹nh lÏo, t¨m tèi ®Ó em bÐ cã thÓ quªn ®i nh÷ng bÊt h¹nh, cay ®¾ng cña kiÕp m×nh, sèng trong niÒm vui gi¶n dÞ víi nh÷ng niÒm hi väng thiªng liªng.
- ¸nh s¸ng löa diªm ®· th¾p s¸ng nh÷ng ­íc m¬ ®Ñp ®Ï, nh÷ng kh¸t khao m·nh liÖt cña tuæi th¬, ®em ®Õn thÕ giíi méng t­ëng víi nh÷ng niÒm vui, niÒm h¹nh phóc thùc sù, nh÷ng g× mµ em bÐ kh«ng thÓ cã ®­îc ë cuéc sèng trÇn gian.
à Ngän löa diªm cã ý nghÜa xo¸ mê hiÖn thùc, phñ nhËn hiÖn thùc, th¾p s¸ng lªn vµ gióp em bÐ v­¬n tíi mét thÕ giíi t­ëng t­îng kh«ng cßn c« ®¬n, khæ ®au vµ ®ãi rÐt.
Bài tập 4:
Câu 1 : §»ng sau ngßi bót kÓ, t¶ kh¸ch quan lµ nh÷ng th¸i ®é rÊt râ rµng cña t¸c gi¶. Em h·y chØ râ th¸i ®é ấy cña t¸c gi¶.
Câu 2 : Víi c©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi c« bÐ b¸n diªm, nhµ v¨n An ®ecxen ®· göi tíi mäi ng­êi bøc th«ng ®iÖp gì ?
Câu 3 : Theo em, kÕt thóc truyÖn cã ph¶i lµ kÕt thóc cã hËu kh«ng? V× sao?
Câu 4 : Viết một đoạn văn khoảng 10-15 câu nêu cảm nhận của em về những cảnh đời bất hạnh qua nhân vật  cô bé bán diêm ? Trong đoạn có sử dụng một câu cảm thán và một câu hỏi tu từ ? ( gạch chân câu cảm thán và một câu hỏi tu từ. )
Gợi ý
  Câu 1 : §»ng sau ngßi bót kÓ, t¶ kh¸ch quan lµ nh÷ng th¸i ®é rÊt râ rµng cña t¸c gi¶. Em h·y chØ râ th¸i ®é ấy cña t¸c gi¶.    
Nh÷ng b¨n kho¨n cña An- ®Ðc xen vÒ sè phËn trÎ em nghÌo
          Mét c« bÐ nhá xinh, ngoan ngo·n ®¸ng ®­îc sèng ®Çy ®ñ l¹i ph¶i chÞu nhiÒu bÊt h¹nh tr¸i ngang.
          Tõ khi gia ®×nh tiªu t¸n, gia ®×nh em ph¶i sèng chui róc trong xã tèi t¨m. C« ph¶i bµn diªm ®Ó kiÕm sèng . Em bÞ bá ®ãi, rÐt ... ®Çu trÇn ch©n ®i ®Êt cø lang thang trong ®ªm tèi . RÐt buèt ®· khiÕn ®«i bµn tay em cøng ®ê ra, ch©n bÇm tÝm. Em thiÕu sù quan t©m t×nh th­¬ng cña gia ®×nh vµ x· héi.
          Bµ néi vµ mÑ c« nh÷ng ng­êi th­¬ng yªu em th× ®· lÇn l­ît ra ®i. Chç dùa tinh thÇn cuèi cïng cña em lµ ng­êi cha, nh­ng cha l¹i l¹nh lïng tµn nhÉn, khiÕn em lu«n sèng trong sî h·i kh«ng muèn vÒ nhµ.
          Ng­êi ®êi th× l¹nh lïng nhÉn t©m, v« c¶m tr­íc t×nh c¶nh cña em, kh«ng ai ®o¸i hoµi ®Õn lêi chµo cña c«...ng­êi ta cßn diÔu cît trªn nçi ®au cña em. Nhµ v¨n day døt tr­íc c¸i chÕt cña c« bÐ, nhµ v¨n ®· cæ tÝch sù ra ®i cña em trong thanh th¶n, m·n nguyÖn.
Câu 3 : Theo em, kÕt thóc truyÖn cã ph¶i lµ kÕt thóc cã hËu kh«ng? V× sao?
( *Kh«ng, v× truyÖn cæ tÝch th­êng kÕt thóc cã hËu, nh©n vËt t×m ®­îc h¹nh phóc ngay trong hiÖn thùc cßn c« bÐ t×m thÊy h¹nh phóc trong méng tuëng vµ chÕt trong c« ®¬n, gi¸ l¹nh, trong mét thÕ giíi mµ ch¼ng ai biÕt vÒ nã -> nçi xãt xa lµm day døt ng­êi ®äc)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây