sử 9

Chủ nhật - 31/03/2019 19:38
TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU        ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10
                                                                 ( Năm học 2019-2020)
                                                              Môn : Lịch sử
                                                              Thời gian : 60 phút
Họ và tên thí sinh……………………  ….                Mã đề  : 001
 
  1. Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực KHKT là:
A. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
B. Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng
D. Chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ.
2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm:
A. 1945                                B. 1947                                           C. 1949                     D. 1951
3.Tại sao gọi là “Năm Nam Phi”
A.Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi     B.Năm Ai Cập giành độc lập
C.Năm 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập                   D.Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập
4.Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời vào?
A.1.8/1949                   B.1.8/1950                   C.1.8/1949     D.1.10/1949                          
5. Nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là:
A. Việt Nam              B. Lào                   C. Xin-ga-po                      D. In-đô-nê- xia.
6 . Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian:
A. 7/ 1994.                                B. 4/ 1994.                      C. 7/ 1995.                     D. 7/ 1996.
7.Cộng hòa Nam Phi nằm ở khu vực nào?
A.Cực Nam Châu Phi                                                        B.Tây Nam Châu Phi.
C.Đông Nam Châu Phi                                                      D.Cực Bắc Châu Phi.
8.Tổ chức nào là  tổ chức liên minh khu vực ở Châu Phi?
A. ASEAN                    B. NATO.                        C. AU                                D. SEATO
9. Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là:
A. Nen-Xơn Man-đê-la          B. Kô-phi An-nan             C. Phi-đen Ca-xrơ-rô     D. Mác-tin Lu-thơ King
10.Hãy cho biết tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới 2?
A, Bị tàn phá và thiệt hại nặng nề                           B.Phụ thuộc chặt chẽ các nước Châu Âu.
C.Thu được nhiều lợi nhuận và trở thành nước tư bản giàu mạnh
D.Nhanh chóng khôi phục nền kinh tế và phát triển.
11.Những biện pháp không phải của “chiến lược toàn cầu ”do Mĩ đề ra?
A. Viện trợ để lôi kéo khống chế các nước nhận viện trợ.              B. Lập các khối quân sự.
C. Đàn áp ngăn cản phong trào công nhân trong nước.                   D. Gây các cuộc chiến tranh xâm lược.
  12. Hội nghị I-an- ta gồm các cường quốc nào lập ra?
  A. Mĩ, Nhật Bản, Anh                                         B. Mĩ và Liên Xô, Đức       
 C. Nhật Bản, Liên Xô, Pháp                                D. Liên Xô, Mĩ, Anh
13. Hậu quả mà cả thế giới phải gánh chịu trong “chiến tranh lạnh” là gì?
  A. Cả thế giới trong tình trạng căng thẳng của một cuộc chiến sắp nổ ra
  B.Các nước đế quốc đã có một khối lượng khổng lồ về tiền và vũ khí.
  C. Cả thế giới đều phát triển nhờ chiến tranh.
  D. Thúc đẩy các nước phát triển vũ khí hạt nhân.
14. Pháp tiến hành ở Đông Dương sau chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc khai thác lần thứ mấy?
  A. Chương trình khai thác lần 1.                              B. Chương trình khai thác lần 2.
  C. Chương trình phục hưng kinh tế.             D. Chương trình khôi phục kinh tế Việt Nam.
D.Công nghiêp, thương nghiệp
  15. Vì sao Pháp trú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?
   A.Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn                       C.Để phục vụ cho nhu cầu chính quốc
   B.Than là nguyên liệu chủ yếu phụ vụ cho công nghiệp chính quốc    D. Tất cả  các ý trên đều đúng
16..Lực lượng nào hăng hái, đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
         A.Công nhân      B tiểu tư sản         C. Tư sản dân tộc                              D. Nông dân      
17.Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
            A. 6/5/1911               B. 5/6/1911                   C. 7.5.1911           D. 8/5/1911
18. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Bác?
 A.1917 Người quay lại Pháp                           
 B.1920 Người đọc sơ thảo luận cương của Lê nin
C.1920 Người bỏ phiếu tán thành việc ra nhập quốc tế ba.
 D.1921 Người sáng lập hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa
    19.Năm 1928 Việt Nam Cách mạng Thanh Niên thực hiện chủ trương gì?
  A. “Vô sản hóa”  đưa cán bộ vào sống cùng công nhân     B. Thúc đẩy công nhân đấu tranh                                    
        C. Cử cán bộ đi học ở Liên Xô , Trung Quốc                                D.Tất cả các ý trên.
    20. Ba tổ chức cách mạng có tên là
  A. VN Cách mạng thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng
       B. VN  Quốc dân Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn, Việt Nam quốc dân Đảng
       C.Đông Dương CSĐ, Đông Dương cộng sản liên Đoàn, An Nam cộng sản Đảng
       D. VN  Cách mạng Thanh Niên, Tân Việt Cách mạng Đảng ,Việt Nam Quốc dân Đảng
    21.Tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng ra đời vào thời gian nào?
       A. 6/1925                       B. 12/1927                      C.7/1928                     D.6/1929
    22. Ai là người sáng lập Việt Nam Cách mạng Thanh Niển?
  A.Nguyễn Ái Quốc               B.Nguyễn Thái Học         C.Đội Cung              D.Trần Phú
23: Con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn:
A. cách mạng tư sản.                                             B. cách mạng vô sản.
C. cách mạng dân chủ tư sản.                                 D. cách mạng tư bản chủ nghĩa.
 24: Ai là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Nguyễn Hồng Sơn                                     B. Ngô Gia Tự.
C. Nguyễn Ái Quốc.                                         D. Lê Hồng Phong.
25: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở:
A. Thài Nguyên.                                B. Cao Bằng.
C. Hương Cảng - Trung Quốc.           D. số nhà 5D phố Hàm Long - Hà Nội.
26: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi ngày:
A. 16 - 8 - 1945.      B. 19 - 8 - 1945.                   C. 23 - 8 - 1945.     D. 25 - 8 - 1945.
27: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào ngày:
A. 19 - 12 - 1946.           B. 12 - 9 - 1946.       C. 21 - 12 - 1946.          D. 27 - 9 - 1946
Câu 28 : Chủ trương của Đảng ta trong việc đối phó với quân Tưởng?
A. Quyết tâm đánh Tưởng ngay từ đầu.        B. Hòa hoãn với Tưởng để tập trung lực lượng đánh Pháp  .
C. Nhờ vào Anh để đánh Tưởng .                 D. Đầu hàng Tưởng .
 29 : Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?
A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản  .       B. Giải quyết về vấn đề tài chính .
C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt  .                         D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.   
30. Sự kiện nào trong năm 1945 - 1946 khẳng định chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, nền móng của chế độ mới được xây dựng?
A. Tổng tuyển cử trong cả nước vào ngày 6/1/1946     B. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
C. Thành lập Uỷ ban hành chính các cấp.                                  D. Tất cả câu trên đúng.
 31: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần hai của nhân dân ta chính thức bắt đầu từ lúc nào?
A. Cuối tháng 11 năm 1946. B. Ngày 18 tháng 12 năm 1946
C. Ngày 19 tháng 12 năm 1946 D. Ngày 12 tháng 12 năm 1946
32. Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của ta biểu hiện ở điểm nào?
A. Nội dung kháng chiến toàn dân của Đảng ta.
B. Mục đích kháng chiến của Đảng ta.
C. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc ta
D. Đường lối kháng chiến của Đảng ta.
 33. Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?
A. Loại khỏi vòng chiến đầu hơn 8000 quân địch.
B. Giải phóng vùng biên giới Việt -Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân.
C.Hành lang Đông -Tây bị chọc thủng ở Hòa Bình.
D.Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơ - ve của Pháp bị phá sản.
 34. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành:
A.45 cứ điểm, chia thành 3 phân khu.                           B. 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu
C. 50 cứ điểm, chia thành 3 phân khu                           D. 55 cứ điểm, chia thành 3 phân khu
 35: Nơi nào diễn ra trận chiến đầu tiên giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ:
A. Cứ điểm Him Lam      B. Sân bay Mường Thanh         
C. Đồi A1         D. Sở chỉ huy Đờ Cát –tơ – ri.       

36. Mĩ - Diệm ra “ đạo luật 10-59” vào thời gian nào?
A. Tháng 4 năm 1959     B. Tháng 5 năm 1959
C. Tháng 10 năm 1959     D. Tháng 11 năm 1959
37. Âm mưu thâm độc nhất của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?
A. Dùng người Việt đánh người Việt  B. Sử dụng phương tiện chiến tranh và  “cố vấn” Mĩ.
C. Tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”.         D. Phá hoại cách mạng miền Bắc.
38: Điểm khác nhau của “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt”
A. Chiến tranh xâm lược thực dân mới.             B. Biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.
C. Sử dụng quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội tay sai, mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, qui mô lớn hơn, ác liệt hơn.
D. Sử dụng quân đội Sài Gòn  và cố vấn Mĩ.
39: Chiến dịch mở màn trong cuộc Tổng tiến công và nổ dậy Xuân 1975 là:
A. Buôn Ma Thuột             B. Huế                        C. Đà Nẵng                    D. Hồ Chí Minh
40. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứu mấy đề ra đường lối đổi mới?
A. Đại hội lần thứ IV                                                  B. Đại hội lần thứ V
C. Đại hội lần thứ VI     
                                                                                     D. Đại hội lần thứ VII

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây