ngữ văn 8

Thứ năm - 23/08/2018 05:24

Ngày soạn  : 12/8/2018                                                                                                                                                                                

 Ngµy  d¹y : 16/8/2018

Bài1 Tiết  1 :      V¨n b¶n: 

                                              T¤I §I HäC

                                                             (Thanh TÞnh)                                                     

 I. Møc ®é cÇn ®¹t:        

Gióp häc sinh:

- C¶m nhËn ®­îc t©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c bì ngì cña nh©n vËt “t«i” ë buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn trong ®êi.

- ThÊy ®­îc ngßi bót v¨n xu«i giµu chÊt th¬ gîi d­ vÞ tr÷ t×nh man m¸c cña Thanh TÞnh

* Năng lực .

 - Năng lực đọc cảm thụ tác phẩm văn học

- Năng lực tư duy .

-Năng lực tự chủ bản thân .

- Năng lực giải quyết vấn đề. 

- Năng lực hợp tác.

II. Träng t©m kiÕn thøc , kü n¨ng:   

     1. KiÕn thøc:

- Cèt truyÖn, nh©n vËt, sù kiÖn trong ®o¹n trÝch "T«i ®i häc".

- NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ trÎ nhá ë tuæi ®Õn tr­êng trong mét v¨n b¶n qua ngßi bót Thanh TÞnh.

     2. KÜ n¨ng:

- §äc - hiÓu ®o¹n trÝch tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

- Tr×nh bµy suy nghÜ, t×nh c¶m vÒ mét sù viÖc trong cuéc sèng.

III. ChuÈn bÞ:

        1. Gi¸o viªn: - SGK, SGV vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.

       2. Häc sinh: So¹n bµi

IV. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

        Nêu vấn đề, bình giảng, kĩ thuật động não.

V. Ho¹t ®éng lªn líp

1. æn ®Þnh tæ chøc:

2. KiÓm tra bµi cò :    KiÓm tra s¸ch,vë häc sinh.

3. Bµi míi:Hoạt động 1: (Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tạo lập văn bản )

Giíi thiÖu bµi míi: Từ tiết học trước cô đã hướng dẫn các em đã chuẩn bị tranh ảnh về mái trường

Nhóm 1: Trình bày

? Em có nhận xét gì về những phần trình bày của nhóm 1

GV nhận xét cho điểm

    “T«i ®i häc” lµ truyÖn ng¾n cña nhµ v¨n Thanh TÞnh in trong tËp “Quª mÑ” vµ ®­îc xuÊt b¶n n¨m 1941. §©y lµ truyÖn ng¾n thÓ hiÖn ®Çy ®ñ phong c¸ch s¸ng t¸c cña t¸c gi¶: ®Ëm chÊt tr÷ t×nh, ®»m th¾m, ªm dÞu, trong trÎo vµ trµn ®Çy chÊt th¬.

    

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 2: (Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tạo lập văn bản )

GV h­íng dÉn: §äc chËm, dÞu, h¬i buån, l¾ng s©u; chó ý lêi cña ng­êi mÑ, «ng ®èc.

- GV ®äc mÉu, gäi häc sinh ®äc tiÕp.

- NhËn xÐt b¹n ®äc.

GV gäi HS ®äc phÇn chó thÝch (*) trong SGK.

? Tr×nh bµy ng¾n gän nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ Thanh TÞnh?

 

 

? Nªu xuÊt xø cña t¸c phÈm?

 

GV h­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu c¸c tõ: «ng ®èc, l¹m nhËn.

? Cã nh÷ng nh©n vËt nµo ®­îc kÓ l¹i trong truyÖn ng¾n nµy? Ai lµ nh©n vËt trung t©m? V× sao?

? KØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®Õn tr­êng ®­îc kÓ theo tr×nh tù thêi gian, kh«ng gian nh­ thÕ nµo?

? T­¬ng øng víi tr×nh tù Êy lµ nh÷ng ®o¹n nµo cña v¨n b¶n?

? §o¹n nµo gîi c¶m xóc th©n thuéc nhÊt trong em? V× sao?

 

GV h­íng dÉn HS theo dâi phÇn ®Çu v¨n b¶n.

? KØ niÖm ngµy ®Çu ®Õn tr­êng cña nh©n vËt T«i g¾n víi thêi gian, kh«ng gian cô thÓ nµo?

? V× sao thêi gian vµ kh«ng gian Êy trë thµnh kØ niÖm trong t©m trÝ t¸c gi¶?

? Chi tiÕt: T«i kh«ng léi qua s«ng th¶ diÒu nh­ th»ng Quý vµ kh«ng ®i ra ®ång th¶ diÒu nh­ th¾ng S¬n n÷a cã ý nghÜa g×?

? Cã thÓ hiÓu g× vÒ nh©n vËt t«i qua chi tiÕt gh× thËt chÆt hai quyÓn vë míi trªn tay vµ muèn thö søc m×nh tù cÇm bót th­íc?

? Trong nh÷ng c¶m nhËn míi mÎ trªn con ®­êng lµng tíi tr­êng, nh©n vËt t«i ®· béc lé ®øc tÝnh g× cña m×nh?

? Ph©n tÝch ý nghÜa vµ biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®­îc sö dông trong c©u v¨n: “ý nghÜ Êy tho¸ng qua trong trÝ t«i nhÑ nhµng nh­ mét lµn m©y l­ít ngang trªn ngän nói”?

- GV cho HS th¶o luËn nhãm.

I. §äc vµ t×m hiÓu chung:

1. §äc:

 

 

 

2. Chó thÝch:

   a. T¸c gi¶:

- Thanh TÞnh (1911-1988), quª ë HuÕ, tõng d¹y häc, viÕt b¸o vµ lµm v¨n.

- S¸ng t¸c cña «ng ®Çm th¾m vµ ®Çy chÊt th¬.

  b. T¸c phÈm:

- In trong tËp “Quª mÑ”, xuÊt b¶n n¨m 1941.

  c. Tõ khã:

3. Bè côc:

- T«i, mÑ , «ng ®èc, nh÷ng cËu häc trß.

- Nh©n vËt trung t©m: T«i.

-> ®­îc kÓ l¹i nhiÒu lÇn, mäi sù viÖc ®Òu ®­îc kÓ tõ c¶m nhËn cña nh©n vËt t«i.

 

+ C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i trªn ®­êng tíi tr­êng.

+ C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i ë s©n tr­êng.

+ C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i trong líp häc.

II.§äc- t×m hiÓu chi tiÕt

1. C¶m nhËn cña nh©n vËt t«i trªn ®­êng tíi tr­êng:

- Thêi gian: buæi s¸ng cuèi thu.

- Kh«ng gian: trªn con ®­êng dµi vµ hÑp.

 

- §ã lµ n¬i quen thuéc, gÇn gòi, g¾n liÒn víi tuæi th¬ t¸c gi¶; g¾n liÒn víi kØ niÖm lÇn ®Çu c¾p s¸ch ®Õn tr­êng.

- DÊu hiÖu ®æi kh¸c trong t×nh c¶m vµ nhËn thøc.

- Muèn kh¼ng ®Þnh m×nh.

 

- Giµu c¶m xóc, yªu häc, yªu b¹n bÌ, yªu m¸i tr­êng vµ yªu quª h­¬ng

- NghÖ thuËt so s¸nh.

 

 

-> KØ niÖm ®Ñp, ®Ò cao viÖc häc cña con ng­êi...

4. Cñng cè: (Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tạo lập văn bản )

 1 .Tâm trạng của nhân vật tôi trong ngày đầu tiên đến trường được thể hiện qua chi tiết nào?

- Cảm giác mới lạ.

- Cảm giác lo sợ, hồi hộp.

- Cảm thấy mình như lớn hơn.

2 . Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm xúc ngày đầu tiên đến trường ?

- Xem một số hình ảnh về ngày tựu trường.

- Nhớ lại và nêu một số cảm giác của em về ngày đầu tiên đi học.

HS viết vào phiếu học tập.

     ? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng c©u v¨n t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt so s¸nh.

5.H­íng dÉn tù häc: (Năng lực cảm thụ thẩm mĩ)

    - T×m hiÓu phÇn cßn l¹i.

    - Sưu tầm một số bài hát, bài thơ viết về đề tài này.

             Bài hát “ Ngày đầu tiên đi học”

             Bài hát “Mái trường mến yêu”

    - Hoàn thiện bức tranh vẽ về mái trường của em.

                                

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây