Giáo án tự chọn toán 7

Thứ năm - 28/02/2019 10:11
giáo án tự chọn toán 7 học kỳ II
Ngày soạn: 23/12/2018                                               Ngày dạy: 28/12/2018
 

Tiết 40. LUYỆN TẬP BA TRƯỜNG HỢP BẰNG  NHAU

CỦA TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Củng cố cho học sinh kiến thức về 3 trường hợp bằng nhau của tam giác.
2. Kỹ năng:  Rèn kĩ năng vẽ hình, ghi GT, KL  cách chứng minh đoạn thẳng, góc dựa vào chứng minh 2 tam giác bằng nhau.
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khoa học, tích cực.
        4. -Phát triển năng lực: năng lực tính toán, năng lực nhận biết, năng lực hợp tác nhóm nhỏ.

II. CHUẨN BỊ:
a.Chuẩn bị của gv: Thước thẳng, thước đo góc, SGK
b.Chuẩn bị của hs: Thước thẳng, thước đo góc, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ: 
*Câu hỏi: ? Để chứng minh 2 tam giác bằng nhau ta có mấy cách làm, là những cách nào.
*Đáp án: Có ba cách làm áp dụng 3 thường hợp bằng nhau của hai tam giác
3. Bài mới.
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG
GV: Yêu cầu hs làm bài tập 56(SBT)

HS: Đọc đề bài.
GV: Vẽ lại hình


? Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?
HS: Yêu cầu ta cm O là giao điểm của AD và BC
? Muốn cm O là giao điểm của các đoạn thẳng trên ta làm như thế nào?
HS: Ta phải cm Tam giác: AOB bằng tam giác COD.
? Hãy cm hai tam giác trên bằng nhau.
GV: Cho hs hoạt động nhóm làm bài 60
Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Kẻ DE vuông góc với BC. CMR:AB = BE 
HS: Hoạt động nhóm.
GV: Gợi ý : đề bài cho biết tam giác ABC là tam giác gì?
HS: Là tam giác vuông.
? Vậy để cm AB = BE ta làm như thế nào.
HS: Ta phải cm ABD = EBD
GV: vậy hãy áp dụng trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (Hệ quả ) để cm.
HS: Đại diện các nhóm trình bày lời giải
GV: Cho hs nhận xét chéo.GV: Cho hs hoạt động cá nhân làm bài 59.
Cho ABC có AB = 2,5 cm,
AC = 3cm, BC = 3,5 cm. Qua A vẽ đường thẳng // với BC, qua C vẽ đường thẳng // với AB , chúng cắt nhau ở D. Tính chu vi ACD
? Bài toán cho ta biết cái gì? Yêu cầu ta làm gì?

HS
? AD // BC, CD // AB nên ta có những góc nào bằng nhau
HS:
? Vậy có tam giác nào bằng nhau
HS: Đứng tại chỗ cm.
Bài 56

CM:
Hai đường thẳng AB và CD tạo với BD hai góc trong cùng phía bù nhau nên AB // CD
Suy ra: ( so le trong)
AB = DC ( GT)
Vậy (g.c.g)
 OA = OD, OB = OC (cặp cạnh tương ứng)
Vậy O là trung điểm của AD và BC
Bài 60 (SBT)
GT ABC, = 900. Tia phân giác của  AC = {D}, DE BC
KL AB = BE


ABD = EBD ( cạnh huyền – góc nhọn) nên BA = BE (cạnh tương ứng)
Bài 59(SBT-105)
            
    CM:
AD // BC, CD // AB nên
ACD = CAB ( g.c.g)
suy ra AD = BC, CD = AB.
Do AB = 2,5cm, BC= 3,5cm nên
 CD = 2,5 cm, AD = 2,5 cm
Vậy chu vi tam giác ADC:
AC + CD + AD = 3+ 2,5 + 3,5 = 9(cm)

4.Củng cố.
? Để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau ta làm như thế nào?
5.Hướng dẫn hs tự học ở nhà
- Xem lại các bài tập đã chữa.
- Làm bài tập trong SBT.

Ngày soạn :28/12/2018                                                    Ngày dạy: 02/01/2019
Tiết 41. LUYỆN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ THỐNG KÊ( tiếp)
I. MUÏC TIEÂU.
1. Kieán thöùc:- Củng cố khắc sâu các kiến thức: dấu hiệu; giá trị của dấu hiệu và tần số của chúng.
2. Kĩ năng:- Rèn kỹ năng thành thạo tìm giá trị của dấu hiệu cũng như tần số và phát hiện nhanh dấu hiệu chung cần tìm hiểu.
3. Thaùi ñoä:- Nghieâm tuùc, caån thaän, coù tinh thaàn say meâ hoïc taäp.
4. Phát triển năng lực : năng lực tính toán, năng lực nhận biết, năng lực hợp tác.
II. CHUAÅN BÒ.
GV: Thöôùc thaúng, phaán maøu.
HS:  Ôn tập các kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết dạy
3. Bài mới.
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG
Bài 1: Chiều cao và cân nặng của 10 học sinh trong lớp được ghi lại như  bảng sau:
Chiều cao (m) Cân nặng (kg)
1,4 38
1,6 52
1,5 42
1,3 35
1,4 40
1,5 41
1,4 38
1,5 40
1,6 40
1,4 40
a/ Dấu hiệu điều tra là gì?
b/ Số các giá trị khác nhau của mỗi dấu hiệu và tần số của chúng.
? Dấu hiệu điều tra là gì?
? Số các giá trị khác nhau của mỗi dấu hiệu?
? Tần số của từng giá trị?
GV yêu cầu 1HS lên bảng làm.
HS lên bảng làm
Bài 2: Cho bảng số HS nam của từng lớp trong  một trường THCS:
18 14 20 27 25 14
19 20 16 18 14 16
a/ Dấu hiệu điều tra là gì?
b/ Số các giá trị khác nhau của mỗi dấu hiệu và tần số của chúng.
? Dấu hiệu điều tra là gì?
? Số các giá trị khác nhau của mỗi dấu hiệu?
? Tần số của từng giá trị?
HS trả lời.
GV yêu cầu 1HS lên bảng làm.
Bài 3: Cho bảng số HS nữ của 16 lớp trong  trường THCS:
13 17 18 15
14 13 19 17
16 14 13 18
17 15 15 18
a/ Dấu hiệu là gì? Số tất cả các giá trị ?
b/ Nêu các giá trị khác nhau? Tần số của từng giá trị đó?
? Dấu hiệu điều tra là gì?
? Số các giá trị khác nhau của mỗi dấu hiệu?
? Tần số của từng giá trị?
GV yêu cầu 1HS lên bảng làm.
HS trả lời
Bài 4:
Baûng ghi ñieåm thi hoïc kì I moân toaùn cuûa 44 HS lôùp 7A nhö sau:
10 7 9 6 7 8 8
9 5 7 9 8 6 5
6 8 5 8 6 7 10
4 3 8 5 9 6 9
10 5 4 8 8 9 6
5 7 6 10 5 8 9
a/ Dấu hiệu là gì? Số tất cả các giá trị ?
b/ Nêu các giá trị khác nhau? Tần số của từng giá trị đó?
? Dấu hiệu điều tra là gì?
? Số các giá trị khác nhau của mỗi dấu hiệu?
? Tần số của từng giá trị?
GV yêu cầu 1HS lên bảng làm.
Bài 5:Bạn Minh muốn đếm các chữ cái trong dòng chữ “ tiên học lễ, hậu học văn” để làm khẩu hiệu. Em hãy giúp bạn Minh lập bảng thống kê các chữ cái với tần số của chúng.
? Dòng chữ có các chữ cái nào ?
? Tần số của từng chữ cái ?
HS trả lời.
GV yêu cầu 1HS lên bảng làm.
Bài 1:
a/ Dấu hiệu điều tra là chiều cao và cân nặng của 10 học sinh trong lớp.
b/
Các giá trị khác nhau về chiều cao: 1,3; 1,4; 1,5; 1,6.
Tần số tương ứng của các giá trị trên lần lượt là: 1; 4; 3; 2.
Các giá trị khác nhau về cân nặng: 35; 38; 40; 41; 42; 52
Tần số tương ứng của các giá trị trên lần lượt là: 1; 2; 4; 1; 1; 1.


Bài 2:
a/ Dấu hiệu: Số HS nam của từng lớp trong một trường THCS.
b/ Các giá trị khác nhau: 14; 16; 17; 18; 19; 20; 25. Tần số tương ứng của các giá trị trên lần lượt là: 3; 2; 1; 2; 1; 2; 1.


 
Bài 3:
a/ Dấu hiệu: số HS nữ của 16 lớp trong  trường THCS.
Số tất cả các giá trị của dấu hiệu: 16.
b/ Các giá trị khác nhau: 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19.
Tần số tương ứng của các giá trị trên lần lượt là: 3; 2; 3; 1; 3; 3; 1.

Bài 4:
a/ Dấu hiệu: ñieåm thi hoïc kì I moân toaùn.
Số tất cả các giá trị của dấu hiệu: 42.
b/ Các giá trị khác nhau: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.
Tần số tương ứng của các giá trị trên lần lượt là: 1; 2; 7; 7; 5; 9; 7; 4.
Bài 5:
Bài 5:
T I E N H O
1 1 2 2 3 2
C L A U V A
2 1 1 1 1 1
4. Củng cố:
- Thế nào là dấu hiệu? Thế nào là tần số?
5. Hướng dẫn về nhà.
Về nhà xem lại các bài tập đã làm bài và làm các bài tập còn lại trong SGK và SBT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 Ngày soạn: 29/12/2018                                                           Ngày dạy: 04/01/2019
Tiết 42.  LUYỆN TẬP CHÖÙNG MINH TAM GIAÙC CAÂN
I.MỤC TIÊU :
1. Kieán thöùc:  HS ñöôïc cuûng coá caùc kieán thöùc veà tam giaùc caân.
2. Kyõ naêng : veõ hình vaø tính soá ño caùc goùc ( ôû ñænh hoaëc ñaùy ) cuûa moät tam giaùc caân.
                      Bieát chöùng minh moät tam giaùc caân.
3. Thaùi ñoä:- Nghieâm tuùc, caån thaän, coù tinh thaàn say meâ hoïc taäp.
4. Phát triển năng lực : năng lực tính toán, năng lực nhận biết, năng lực hợp tác.
II.CHUẨN BỊ :
GV:thöôùc thaúng , thöôùc ño goùc , baûng phuï
HS: thöôùc thaúng , thöôùc ño goùc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết dạy
3. Bài mới. 
1. Lí thuyeát
 
1. Ñònh nghóa tam giaùc caân: Tam giaùc caân laø tam giaùc coù hai caïnh baèng nhau.
2.Ñònh lí: -Trong moät tam giaùc caân, hai goùc ôû ñaùy baèng nhau.
                 -Neáu moät tam giaùc coù  hai goùc ôû ñaùy baèng nhau  thì tam giaùc ñoù caân.
3. Daáu hieäu nhaän bieát tam giaùc caân (Caùch c/m moät tam giaùc laø tam giaùc caân):
C1: Chöùng minh tam giaùc coù hai caïnh baèng nhau(ñn)
C2: Chöùng minh tam giaùc coù hai goùc baèng nhau(ñlí)
C3:C/m tam giaùc coù ñöôøng trung tuyeán vöøa laø ñöôøng cao hoaëc phaân giaùc (Vaø ngöôïc laïi).
          2.Luyeän taäp :
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG
Hoạt động 1: Bài tập 50 ( tr127 – SGK)
Gv: Ñöa ñeà baøi vaø  hình veõ leân baûng phuï.
? Neáu maùi laø toân, goùc ôû ñænh  cuûa  caân ABC laø  thì ta tính goùc ôû ñaùy   nhö theá naøo ?
Töông töï ta cuõng tính  trong tröôøng hôïp maùi ngoùi coù  =   ?   Hs leân baûng trình baøy.
HS: Nhận xét
Gv: Vôùi  caân, neáu bieát soá ño cuûa goùc ôû ñænh thì ta tính ñöôïc  soá ño cuûa goùc ôû ñaùy. Vaø ngöôïc laïi.
Baøi 50 (127- SGK)
*  = = 17,50
* =  =
Hoạt động 2: Bài tập 51 ( tr128 – SGK)
Gv: ñöa ñeà baøi treân baûng phuï
HS leân baûng veõ hình vaø ghi GT , KL
HS : döôùi lôùp veõ hình , vieát giaû thieát , keát luaän vaøo vôû


Gv: Muoán so saùnh   vaø  ta laøm theá naøo ?
Hãy quan saùt hình veõ vaø döï ñoaùn keát quaû 
HS : neâu döï ñoaùn
Gv: Haõy c/m döï ñoaùn doù laø ñuùng
Gv: Đeå c/m    =  ta c/m  ntn?
HS : Neâu cách c/m (ABD = ACE)
Gv: goïi moät HS trình baøy mieäng , sau ñoù goïi moät hs khaùc  leân baûng trình baøy
HS döôùi lôùp thöïc hieän vaøo vôû vaø nhaän xeùt
GV: Höôùng daãn , uoán naén ( neáu caàn )
? Tam giaùc IBC laø  gì? Vì sao ?
Hs traû lôøi theo chöùng minh caùch 2 ta coù  =  leân tam giaùc IBC laø  caân.
? Vaäy theo C1 thì caâu b ta chöùng minh nhö theá naøo ?
Gv goïi Hs leân treân baûng trình baøy.
Gv nhaän xeùt vaø khai thaùc baøi toaùn.
Neáu noái E vôùi D. Thì ta ñaët theâm ñöôïc nhöõng caâu hoûi naøo? Haõy chöùng minh?
Gv: Cho Hs hoaït ñoäng nhoùm.
Goïi ñaïi dieän nhoùm ñöùng taïi choã traû lôøi.
c) Chöùng minh  AED caân.
d) Chöùng minh  EIB =  DIC
Gv cho Hs hoaït ñoäng nhoùm tieáp theo.
Goïi đđại dieän nhoùm leân baûng trình baøy.
Caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt.
Gv ngoaøi caùch treân ta coøn caùch naøo ñeå chöùng minh* BEI =  CDI  ?
Hs ñöùng taïi choã chöùng minh.
C2:Coù AB – AE = AC – ADEB = DC
Ta coù EC = DB(do  EBC=  DCB)
MaøIC = IB (do  IBC caân)
 EC – IC = DB – IB hay EI = DI
 BEI =  CDI (c-c-c)
C3:  BEI =  CDI (c-g-c) vì coù IB = IC (cm treân)
= (ñoái ñænh)
EI = DI (chöùng minh treân)
Baøi 51 (128- SGK)

          * ABC caân taïi A
          D  AC ; E  AB
   GT AD = AE
          BC caét CE taïi I
   KL a/ so saùnh  vaø          
          b/  IBC laø tam giaùc gì ? Vì sao ? 
a/ So saùnh    vaø  ?
C1 : Xeùt  ABD vaø  ACE  , ta coù
AB = AC( gt ); : chung; AD = AE(gt )
suy ra  ABD  =  ACE ( c-g-c)
 =  
C2 : Vì E  AB(gt)  AE + EB = AB
 Vì D  AC (gt)  AD + DC = AC
maø AB = AC (gt) ; AE = AD (gt) EB = DC
XeùtDBC vaø ECB coù :
BC caïnh chung.
= (goùc ñaùy cuûa  caân ABC)
DC = EB (cm treân)
  DBC =  ECB (c-g-c)
  =  ( 2 goùc töông uùng)
Maø = (goùc ñaùy tam giaùc caân)
  =  (ñcpcm) Hay =
b/ Ta coù: = (theo c/m câu a)
Hay  =
Maø = (vì  ABC caân)
  -  = -   =
Vaäy  IBC caân (ñònh lyù 2 veà tính chaát cuûa tam giaùc caân)
c) Chöùng minh  AED caân.
Ta coù : AE = AD (gt)
  AED caân (theo ñònh nghóa)
d) Chöùng minh  EIB =  DIC
C1:ABD = ACE (c/m caâu a)
  = (2 goùc töông öùng)
Maø +  = 1800 (2 goùc keà buø)
Vaø + = 1800 (2 goùc keà buø)
  =
Xeùt  EIB vaø  DIC coù:
= (chöùng minh treân)
BE = DC(gt) ;  = (c/m caâu a)
  BEI =  CDI (g-c-g)
4.Củng cố:
 ? Hãy nêu kiến thức trọng tâm của bài?   
5.Höôùng daãn vaø daën doø veà nhaøø :
          OÂn taäp ñònh nghóa  vaø tính chaát tam giaùc caân, tam giaùc ñeàu. Caùch chöùng minh moät tam giaùc laø tam giaùc caân. 

Tác giả bài viết: Đào Thị Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây