đề thi tham khảo ngữ văn 9

Chủ nhật - 04/11/2018 12:28

   ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN NGÖÕ VAÊN TOÁT NGHIEÄP THCS

 VAØ THI VAØO LÔÙP 10 PTTH

..........................................

 

  • VAÊN HOÏC :

                            I/ THÔ VIEÄT NAM HIEÄN ÑAÏI

 

TT

Teân baøi thô

Taùc giaû

Naêm ST

Theå thô

Toùm taét noäi dung

Ñaëc saéc ngheä thuaät

1

Ñoàng chí

Chính Höõu

1948

Töï do

Veû ñeïp chaân thöïc , giaûn dò cuûa anh boä ñoäi thôøi choáng Phaùpvaø tình ñoàng chí saâu saéc, caûm ñoäng.

Chi tieát, hình aûnh töï nhieân, b ình dò, coâ ñoäng, gôïi caûm

2

Ñoaøn thuyeàn ñaùnh caù

Huy caän

1958

7 chöõ

Veû ñeïp traùng leä, giaøu maøu saéc laõng maïn cuûa thieân nhieân, vuõ truï vaø con ngöôøi lao ñoäng môùi

Töø ngöõ giaøu hình aûnh, söû duïng caùc bieän phaùp aån duï, nhaân hoaù

3

Con coø

Cheá lan vieân

1982

Töï do

Ca ngôïi tình meï vaø yù nghóa lôøi ru ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi

Vaän duïng saùng taïo ca dao , Bieän phaùp aån duï , trieát lí saâu saéc

4

Beáp löûa

Baèng Vieät

1963

7 chöõ vaø 8 chöõ

Tình caûm baø chaùu vaø hình aûnh ngöôøi baø giaøu tình thöông vaø ñöùc hy sinh

Hoài töôûng keát hôïp vôùi caûm xuùc, töï söï , bình luaän

5

Baøi thô veà tieåu ñoäi xe khoâng kính

Phaïm Tieán Duaät

1969

Töï do

Veû ñeïp hieân ngang, duõng caûm cuûa ngöôøi lính laùi xe tröôøng sôn

Ngoân ngöõ bình dò, gioïng ñieäu vaø hình aûnh thô ñoäc ñaùo

6

Khuùc haùt ru nhöõng em beù lôùn treân löng meï

Nguyeãn Khoa Ñieàm

1971

Töï do

Tình yeâu thöông con vaø öôùc voïng cuûa ngöôøi meï daân toäc Taø oâi trong cuoäc khaùng chieán choáng Mó

Gioïng thô tha thieát , hình aûnh giaûn dò, gaàn guõi

7

Vieáng laêng Baùc

Vieãn Phöông

1976

7 chöõ vaø 8 chöõ

Loøng thaønh kính vaø nieàm xuùc ñoäng saâu saéc ñoái vôùi baùc khi vaøo thaêm laêng Baùc

Gioïng ñieäu trang troïng, thieát tha söû duïng nhieàu aån duï gôïi caûm

8

Aùnh traêng

Nguyeãn Duy

1978

5 chöõ

Gôïi nhôù nhöõng naêm thaùng gian khoå cuûa ngöôøi lính, nhaéc nhôû thaùi ñoä soáng “Uoáng nöoác nhôù nguoàn”

Gioïng taâm tình, hoàn nhieân, hình aûnh gôïi caûm

9

Noùi vôùi con

Y Phöông

Sau 1975

5 chöõ

Tình caûm gia ñình aám cuùng, truyeàn thoáng caàn cuø, söùc soáng maïnh meõ cuûa queâ höông vaø daân toäc ,söï gaén boù vôùi truyeàn thoáng

Töø ngöõ hình aûnh giaøu söùc gôïi caûm

10

Muøa xuaân nho nhoû

Thanh Haûi

1980

5 chöõ

Caûm xuùc tröôùc muøa xuaân cuûa thieân nhieân , vuõ truï vaø khaùt voïng laøm muøa xuaân nho nhoû daâng hieán cho ñôøi

Hình aûnh ñeïp, gôïi caûm, so saùnh vaø aån duï saùng taïo, gaàn guõi daân ca

11

Sang thu

Höõu Thónh

1998

5 chöõ

Nhöõng caûm nhaän tinh teá cuûa taùc giaû veà söï chuyeån bieán nheï nhaøng cuûa thieân  hieân töø cuoái haï sang thu

Hình aûnh thô giaøu söùc gôïi caûm

 

  • SAÉP XEÁP THEO CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ :
  1. Töø 1945 – 1954 : Ñoàng chí
  2. Töø 1954- 1964 : ñoaøn thuyeàn ñaùnh caù, beáp löûa, con coø
  3. Töø 1965 – 1975 : Khuùc haùt ru nhöõng em beù lôùn treân löng meï, baøi thô veà tieåu ñoäi xe khoâng kính
  4. Sau 1975 : AÙnh traêng, vieáng laêng Baùc, muøa xuaân nho nhoû, noùi vôùi con, sang thu
  5. Phaûn aùnh tình caûm tö töôûng cuûa con ngöôøi ( tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc, tình caûm ñoàng chí gaén boù vôùi Baùc, tình caûm gaén boù beàn chaët nhö tình baø chaùu, meï con, )

 

                                                  II/ TRUYEÄN VIEÄT NAM HIEÄN ÑAÏI

 

TT

Teân taùc phaåm

Taùc giaû

Naêm ST

Toùm taét noäi dung

1

Laøng

Kim Laân

1948

Qua taâm traïng ñau xoùt, tuûi hoå cuûa oâng Hai ôû nôi taûn cö khi nghe ti ñoàn laøng mình theo giaëc, truyeän theå hieän tình yeâu laøng queâ saâu saéc, loøng yeâu nöôùc vaø tinh thaàn khaùng chieán cuûa ngöôøi noâng daân

2

Laëng leõ Sa Pa

Nguyeãn Thaønh Long

1970

Cuoäc gaëp gôõ tình côø cuûa oâng hgoaï só, coâ kó sö môùi ra tröôøng vaø anh thanh nieân laøm vieäc moät mình taïi traïm khí töôïng treân nuùi cao Sa Pa . Qua ñoù ca ngôïi nhöõng ngöôøi lao ñoäng thaàm laëng , coù caùch soâùng ñeïp, coáng hieán söùc mình cho  ñaát nöôùc

3

Chieác löôïc ngaø

Nguyeãn Quang Saùng

1966

Caâu chuyeän eùo le vaø caûm ñoäng veà hai cha con oâng Saùu vaø beù Thu trong laàn oâng veà thaêm nhaø vaø ôû khu caên cöù , Qua ñoù truyeän ca ngôïi tình cha con thaém thieát trong hoaøn caûnh chieán tranh

4

Beán queâ

Nguyeãn Minh Chaâu

Trong taäp “Beán queâ”             ( 1985 )

Qua nhöõng caûm xuùc vaø suy ngaãm cuûa nhaân vaäy Nhó vaøo luùc cuoái ñôøi treân giöôøng beänh, truyeän thöùc tænh ôû moïi ngöôøi söï traân troïng nhöõng giaù trò vaø veû ñeïp bình dò , gaàn guõi cuûa cuoäc soáng, cuûa queâ höông

5

Nhöõng ngoâi sao xa xoâi

Leâ minh khueâ

1971

Cuoäc soáng chieán ñaáu cuûa ba coâ gaùi thanh nieân xung phong treân moät cao ñieåm cuûa tuyeán ñöôøng Tröôøng Sôn trong nhöõng naêm chieán tranh choáng Mó cöùu nöôùc ,Truyeän laøm noåi baät taâm hoàn trong saùng giaøu moäng mô, tinh thaàn duõng caûm , cuoäc soáng chieán ñaáu ñaày gian khoå hi sinh nhöng raát hoàn nhieân laïc quan cuûa hoï

 

                                                

 

                                                           

 

Tác giả bài viết: st

Nguồn tin: st

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây