đề kiểm tra van 8

Thứ năm - 08/11/2018 06:35

Cho đoạn văn: “ Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:

  • Sao mày không vào ? Mợ mày phát tài lắm có như dạo trước đâu !”

Câu 1 : Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào ?của ai ?

Câu 2 : Từ “phát tài” trong đoạn văn trên có nghĩa là gì ?

Câu 3 : Tác giả đã dùng dấu ? và dấu ! trong đoạn văn có tác dụng gì ?

Câu 4 : Viết đoạn văn ( khoảng 10-12 câu ) nêu suy nghĩ của em về nhân vật bà cô ttrong đoạn trích. Trong đó có sử dụng phép liên kết và một câu mở  rộng thành phần. ( hãy chỉ ra phép liên kết và một câu mở  rộng thành phần đã sử dụng )

Gợi ý

      Câu 1 : Đoạn văn trên được trích trong đoạn trích “Trong lßng mÑ” thuộc tác phẩm “ Những ngày thơ ấu”  cña Nguyªn Hång.

Câu 2 : Từ “phát tài” trong đoạn văn trên có nghĩa là ( làm ăn buôn bán) kiếm được nhiều tiền.

Câu 3 : Tác giả đã dùng dấu ? và dấu ! trong đoạn văn có tác dụng làm nổi bật sự khinh bỉ miệt thị mẹ bé Hồng đồng thời làm nổi rõ tính cách tµn nhÉn, l¹nh lïng, ®éc ¸c, th©m hiÓm vµ thiÕu t×nh ng­êi của người cô.

Câu 4 : Nhân vật bà cô trong đoạn trích “ Trong lòng mẹ” của nhà văn Nguyên Hồng là cô ruột của bé Hồng, nhưng nhân vật bà cô ở đây không những không thương cháu mà trái lại, còn tìm mội cách gieo rắc vào đầu óc thơ ngây của cháu những điều không hay về mẹ nó để nó khinh miệt và ruồng rẫy người mẹ ( vì góa chồng, túng quẫn, đã phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực )(1). Giọng nói thì ngột ngào nhưng lại đầy mỉa mai, cay độc : “ Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!” , “ Mày dại quá(2).  Cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu(3).  Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ” (4).  Hai tiếng “em bé” được ngân dài ra thật ác ý “ đã xoắn chặt lấy tâm can” đứa cháu nhỏ(5).  Ở trên nói “ mợ mày phát tài lắm” nhưng sau đó lại kể những chuyện vất vả, cơ cực của mẹ đứa cháu(6).  Và cuối cùng là những lời nhiếc móc thật tàn nhẫn đối với người mẹ đáng thương : “ Trước sau cũng một lần xấu, chả nhẽ bán xới mãi được sao?” (7).  Tóm lại, từ vẻ mặt, Cử chỉ, giọng nói và nhất là nội dung những lời nói – tất cả đã cho ta thấy nhân vật bà còn là một con người không còn tình người mà chỉ muốn gây ra bao nỗi đau xót cho người khác, và tàn nhẫn hơn, lại chính là đứa cháu của mình,một đứa bé ngây thơ đáng thương, sớm mồ côi cha, lại phải sống xa mẹ(8).  Không những thế bà ta còn cảm thấy sung sướng khi có dịp làm cho người khác phải đau khổ(9).  Đó là một con người bất nhân, đáng lên án(10).

     Phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn là phép thế qua từ “Tóm lại” “Không những thế”

     Câu mở rộng thành phần là câu : “Hai tiếng “em bé” được ngân dài ra thật ác ý

 

 
 

 

 

 

/“ đã xoắn chặt lấy tâm can” đứa cháu nhỏ

Bài tập 2;

   Cho đoạn văn: “ Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi”

Câu 1 : Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy ? Nêu tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể này ?

Câu 2 : Lời thoại trên là lời đối thoại, độc thoại hay độc thoại nội tâm ?Nêu tác dụng việc sử dụng lời thoại đó ?

Câu 3 : Đoạn văn trên nêu tâm trạng gì của nhân vật ?

     Câu 4 : Viết đoạn văn khoảng 10-12 câu làm sàng tỏ tình yêu thương mãnh liệt của bé hồng đối với mẹ. Cho biết chủ đề của đoạn văn và cho biết đoạn văn được trình bày theo cách nào?

Gợi ý

Câu 1 : Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ nhất.

Việc lựa chọn ngôi kể này phù hợp với thể loại hồi kí và tạo điều kiện thuân lợi để tác giả miêu tả và thể hiện thế giới nội tâm nhân vật.

 Câu 2 : Lời thoại trên là lời độc thoại nội tâm .Việc sử dụng lời thoại này để cho ta thấy rõ hơn tâm trạng ®au khæ uÊt øc, c¨m tøc d©ng lªn cùc ®iÓm. PhÉn uÊt v× thµnh kiÕn cæ hñ ®· hµnh h¹ mÑ

     Câu 3 : Đoạn văn trên nêu tâm trạng ®au khæ v× mÑ ph¶i chÞu khæ së, ph¶i chÞu nh÷ng lêi mØa mai, nhôc m¹. PhÉn uÊt v× thµnh kiÕn cæ hñ ®· hµnh h¹ mÑ.§au ®ín, uÊt øc, c¨m tøc d©ng lªn cùc ®iÓm. Yªu th­¬ng mÑ m·nh liÖt, mét t×nh yªu trµn ngËp, v« bê.

Câu 4 : Đoạn trích “Trong lßng mÑ” lµ ch­¬ng IV cña t¸c phÈm “ Những ngày thơ ấu” ®· miªu t¶ mét c¸ch sinh ®éng nh÷ng rung c¶m m·nh liÖt cña m«t t©m hån trÎ d¹i ®èi víi ng­êi mÑ, béc lé s©u s¾c lßng yªu th­¬ng mÑ cña bÐ Hång(1). Lóc ®Çu khi nghe bµ c« nh¾c ®Õn mÑ, Hång chØ cè nuèt niÒm th­¬ng, nçi ®au trong lßng(2). Nh­ng khi bµ c« cè ý muèn l¨ng nhôc mÑ mét c¸ch tµn nhÉn tr¾ng trîn... (3).Hång ®· kh«ng k×m nÐn ®­îc nçi ®au ®ín, sù uÊt øc: “Cæ häng nghÑn ø l¹i , khãc kh«ng ra tiÕng” (4). Tõ chç ch«n chÆt k×m nÐn nçi ®au ®ín, uÊt øc trong lßng cµng bõng lªn d÷ déi(5). Cuéc ®êi nghiÖt ng·, bÊt c«ng ®· t­íc ®o¹t cña mÑ tÊt c¶ tuæi xu©n, niÒm vui, h¹nh phóc.. (6)Cµng yªu th­¬ng mÑ bao nhiªu, thi nçi c¨m thï x· héi cµng s©u s¾c quyÕt liÖt bÊy nhiªu: “Gi¸ nh÷ng cæ tôc kia lµ mét vËt nh­ .........  míi th«i” (7). Nh÷ng ngµy th¸ng xa mÑ, Hång ph¶i sèng trong ®au khæ thiÕu thèn c¶ vËt chÊt, tinh thÇn (8). Cã nh÷ng ®ªm Noen em ®i lang thang trªn phè trong sù c« ®¬n vµ ®au khæ v× nhí th­¬ng mÑ(9).Cã nh÷ng ngµy chê mÑ bªn bÕn tÇu, ®Ó råi trë vÒ trong nçi buån bùc.... (10).Nªn nçi khao kh¸t ®­îc gÆp mÑ trong lßng em lªn tíi cùc ®iÓm ........ (11). NiÒm sung s­íng lªn tíi cøc ®iÓm khi bªn tai Hång c©u nãi cña bµ c« ®· ch×m ®i, chØ cßn c¶m gi¸c Êm ¸p, h¹nh phóc cña ®øa con khi sèng trong lßng mÑ(12).         

  Chủ đề của đoạn văn: Lòng yªu th­¬ng mÑ m·nh liÖt, mét t×nh yªu trµn ngËp, v« bê

  Đoạn văn được trình bày theo cách diễn dịch

 

Tác giả bài viết: lã nhung ( Sưu tầm)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây