đề khỏa sát giữa kì 1 môn toán 6

Thứ năm - 01/11/2018 10:32
TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC I NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: Toán 6 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2 điểm). a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 15 và nhỏ hơn 23 theo hai cách. b/ Điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống: 16  A ; {17; 18}  A ; 23  A Bài 2: (2,5 điểm ) Thực hiện phép tính: a/ 25.37.4 b)31.65 + 35 . 31 - 500 c) 72 – 36 : 32 d) 200: [149 –( 25 – 2. 32 )2] Bài 3: (2,5 điểm ) Tìm số tự nhiên x , biết: a) 23 + 3x = 125 b)2( x - 55) = 60 c) 12x – 33 = 32007 : 32006 d) x + 3 chia hết cho x + 1. Bài 4 : (2 điểm ) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O. Tia trùng với tia O x là tia nào b) Biết ON = 3cm , OM = 5 cm . Tính độ dài MN Bài 5 : (1 điểm) Cho M = 2 + 22 + 23 + … + 252 Chứng tỏ rằng M 15 ********** HẾT *************** ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2018 – 2019 Câu Nội dung Biểu điểm 1 a/ A = {16; 17; 18; 19; 20 ; 21; 22} A = {x N / 15 < x < 23} b/ 16 .A ; {17; 18} A ; 23 A 0,5đ 0,5đ 1 đ 2 a) (0,5 đ) 25.37.4 = (25.4).37 = 100.37 = 100.37 = 3700 b) ( 0,5 đ) = 31( 65 + 35 ) – 500 = 31. 100 - 500 = 3100 – 500 = 2600 c) (0,75 đ) 72 – 36 : 32 =49 – 36 : 9 =49 – 4 =45 d) ( 0,75 đ) 200: [149 –(25 - 2 . 32)2] = 200: [149 – (25 – 18)2] = 200 :[149 – 49] = 200 :100 = 2 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 3 a, ( 0,5 đ) 23+3x = 125 3x = 125 – 23 3x = 102 x = 102: 3 x = 34 b, ( 0,5đ) 2(x - 55) = 60 x - 55 = 60 : 2 x - 55 = 30 x = 30 + 55 x = 85 c, ( 0,75 đ) 12x – 33 = 32007 : 32006 12x – 33 = 3 12x = 3 + 33 12x = 36 x = 36:12 = 3 d, ( 0,75 đ) Ta có : n + 3 n + 1 (n N) → ( n + 1) + 2 n + 1 Vì n + 1 n + 1 → 2 (n + 1) → n + 1 Ư(2) = {1; 2} n + 1 = 1 n = 0 , n + 1 = 2 n = 1 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 4(2đ) Vẽ hình ( 0,25 đ) a) ( 0,75 đ) Hai tia ON và OM là đối nhau. Hai tia Ox và Oy là đối nhau. Tia trùng với tia O x là tia ON b) ( 1 đ )O x và Oy đối nhau , M ϵ O x , N ϵ Oy → Điểm O nằm giữa hai điểm M và N nên: OM + ON = MN 5 + 3 = MN → MN = 8 ( cm ) 0.25 đ 0,75đ 1đ 5(1đ) M = ( 2 + 22) + ( 23 + 24) + … + ( 249 + 250) ( có 26nhóm ) = 2( 1+ 2) + 23( 1+ 2) + … + 250 ( 1+ 2) = 2. 3 + 23 .3 + …+ 250 . 3 = 3 ( 2+ 23 + …+ 250) 3 → M 3 ( 1) M = 2 + 22 + 23 + … + 252 = (2 + 23)+ (22 + 24) + (25 + 27 ) + … + (249 + 251) + (250 + 252) ( có 26 nhóm ) M = 2( 1 + 22 ) + 22( 1 + 22 ) + …… + 250( 1 + 22 ) M = 2 . 5 + 22 . 5 + …..+ 250 . 5 M = 5.( 2 + 22 + … + 250) 5 → M 5 ( 2) mà ( 3, 5) = 1 . Từ (1) và ( 2) → M 15 0.5 đ 0,5đ Làm cách khác kết quả đúng vẫn được điểm

TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC I

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Toán 6

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

 

Bài 1: (2 điểm).

  a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 15 và nhỏ hơn 23 theo hai cách.

  b/ Điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống:  16 o A  ; {17; 18} o A  ;   23 o A

Bài 2: (2,5 điểm ) Thực hiện phép tính:

          a/ 25.37.4

          b)31.65 + 35 . 31 - 500                                                

         c) 72 – 36 : 32                                                                   

         d) 200: [149 –( 25 – 2. 32 )2]

  Bài 3: (2,5 điểm ) Tìm số tự nhiên  x , biết:

           a) 23 + 3x  = 125

        b)2( x - 55)  = 60    

        c) 12x – 33 = 32007 : 32006

         d) x + 3 chia hết cho x + 1.

Bài 4 : (2 điểm ) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M

 thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox

a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O. Tia  trùng  với  tia O x  là tia nào

          b) Biết ON = 3cm , OM = 5 cm . Tính  độ dài MN

 Bài 5 : (1 điểm)  Cho   M  =  2 + 22 + 23 + … + 252

                     Chứng tỏ rằng  M  15

 

                                       ********** HẾT ***************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 6

NĂM HỌC 2018  – 2019

Câu

Nội dung

Biểu điểm

1

a/ A = {16; 17; 18; 19; 20 ; 21; 22}

   A = {x  N / 15 < x < 23}

b/ 16.A  ;          {17; 18} A  ;           23  A

0,5đ

0,5đ

 

1 đ

2

  1. (0,5 đ)

   25.37.4 = (25.4).37

= 100.37 = 100.37 = 3700

b) ( 0,5 đ)  = 31( 65 + 35 ) – 500

= 31. 100  - 500  = 3100 – 500 = 2600

c) (0,75 đ)        72 – 36 : 32   =49 – 36 : 9

                         =49 – 4

                         =45

 d) ( 0,75 đ) 200: [149 –(25 - 2 . 32)2] = 200: [149 – (25 – 18)2]

                                          = 200 :[149 – 49]

                                          = 200 :100

                                          = 2

 

0,5đ

 

 

 

0,5đ

 

 

0,75đ

 

 

 

0,75đ

3

 a, ( 0,5 đ)  23+3x = 125

          3x = 125 – 23

          3x = 102

           x  = 102: 3

            x = 34

b, ( 0,5đ) 2(x -  55) = 60    

       x -  55   = 60 : 2    

       x - 55   = 30  

                 x  = 30 + 55

                  x = 85

c, ( 0,75 đ) 12x – 33 = 32007 : 32006

     12x – 33 = 3

     12x         = 3 + 33

     12x         = 36

        x         = 36:12 = 3

d, ( 0,75 đ)  Ta cón + 3   n + 1              (nN)

→ ( n + 1) + 2  n + 1

Vì n + 1  n + 1

 →  2  (n + 1)  →  n + 1Ư(2) = {1; 2}

                   n + 1 = 1  n = 0 , n + 1 = 2  n = 1

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

0,75đ

 

 

 

 

 

 

0,75đ

   

 

4(2đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vẽ hình  ( 0,25 đ)

  1. ( 0,75 đ) Hai tia ON và OM là đối nhau.

    Hai tia Ox và Oy là đối nhau.

 Tia trùng với tia O x là tia ON

  1. ( 1 đ )O x và Oy đối nhau , M ϵ O x , N ϵ Oy →  Điểm O nằm giữa hai điểm M và N nên:  OM + ON = MN

                               5 + 3  = MN

                         →  MN = 8 ( cm )

 

 

 

0.25 đ

 

 

 

0,75đ

 

 

5(1đ)

 M = ( 2 + 22) + ( 23 + 24) + … + ( 249 + 250) ( có 26nhóm )

    = 2( 1+ 2) + 23( 1+ 2) + … + 250 ( 1+ 2)

     = 2. 3 + 23 .3 + …+ 250 . 3

     = 3 ( 2+ 23 + …+  250)   3 → M  3         ( 1)

 

M  =  2 + 22 + 23 + … + 252

 = (2 + 23)+ (22 + 24) + (25 + 27 ) + … + (249 + 251) + (250 + 252)

                                 ( có 26 nhóm )

M  =  2( 1 + 22 ) + 22( 1 + 22 ) + …… + 250( 1 + 22 )

M = 2 . 5 + 22 . 5 + …..+ 250 . 5

 M = 5.( 2 + 22 + … + 250)   5  → M  5  ( 2)

 mà ( 3, 5) = 1 . Từ  (1) và ( 2)

     →  M    15

 

 

0.5 đ

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

                            Làm cách khác kết quả đúng vẫn được điểm

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây