KẾ HOẠCH Chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp- dạy nghề Năm học 2017-2018

Thứ hai - 22/01/2018 21:48
KẾ HOẠCH Chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp- dạy nghề Năm học 2017-2018

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU

 

 

 

Số:     /KH - THCSLC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Liên Châu, ngày   tháng 8  năm 2017


KẾ HOẠCH
Chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp- dạy nghề
Năm học 2017-2018

 
- Thực hiện Kế hoạch năm học 2017- 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp, dạy nghề, năm học 2017- 2018 của trường THCS Liên Châu;
Trường THCS Liên Châu xây dựng kế hoạch hướng nghiệp, dạy nghề năm học 2017-2018 như sau:
A. Mục đích, yêu cầu
Mục đích:
Cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp để nhằm hình thành và bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho học sinh về nghề nghiệp. Giúp các em biết chọn nghề phù hợp trong tương lai.
Dạy một số nghề đơn giản thiết yếu cho học sinh lớp 8: Nghề Điện dân dụng, Nghề Tin, Nghề làm vườn...để học sinh có thể ứng dụng, thực hành trong cuộc sống, góp phần rèn kỹ năng sống cho các em.
Yêu cầu:
Dạy Hướng nghiệp và dạy nghề theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức các lớp hướng nghiệp và học nghề nghiêm túc, đánh giá quá trình học tập của học sinh theo quy chế hiện hành, đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác.
B. Đặc điểm tình hình
1.Tình hình học sinh học nghề các năm qua:

Năm học

Sĩ số HS

Số HS học nghề

Loại chứng chỉ

Ghi chú

Giỏi

Khá

TB

2015- 2016

68

68

66

2

0

 

2016-2017

67

67

65

2

 

 

2, Năm học 2017 - 2018, trường THCS Liên Châu.
 Có 160/ 160 học sinh lớp 8 tham gia học nghề Điện dân dụng chia làm 4 lớp:
+ Lớp 8A:
+ Lớp 8B:
Có  /   học sinh lớp 9 tham gia sinh hoạt hướng nghiệp.
Có 4 đồng chí giáo viên được phân công dạy nghề ,

+ Đồng chí : Lê Văn Đạt – Giáo viên: dạy lớp 8A

+ Đồng chí : Đào Quang Long  : Dạy Lớp 8B
 Dạy hướng nghiệp lớp 9 : Các đ/c giáo viên chủ nhiệm lớp 9 và TTHNDN.
3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn
Thuận lợi:
Trường có đủ phòng học một ca, các lớp học nghề được tổ chức vào các buổi chiều trong tuần.
Trong năm học 2017-2018, nhà trường đã mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy- học nghề Điện dân dụng. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy nghề tương đối đầy đủ: phòng học, thiết bị dạy học,...
Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.
Thời gian phân bố hợp lý, chương trình rõ ràng.
Khó khăn:
+ Không có giáo viên chuyên, giáo viên dạy nghề là giáo viên kiêm nhiệm.Vì vậy năng lực chuyên môn còn hạn chế..
+ Một số ít học sinh nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng của việc học nghề nên hiệu quả học chưa cao.
+ Thiết bị dạy học còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.
B. Nội dung- Chỉ tiêu
1, Có 100% số học sinh lớp 8 tham gia học nghề Điện dân dụng.
2, Có 100% HS lớp 9 tham gia sinh hoạt hướng nghiệp
2, Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy nghề.
3, Triển khai và thực hiện nghiêm túc chương trình nghề Điện dân dụng :70 tiết / năm học chia làm 24 buổi.
4, Phấn đấu 100% học sinh tốt nghiệp nghề. Trong đó loại khá giỏi 80% trở lên
5, Giáo viên tham gia dạy nghề thực hiện nghiêm túc nội quy chuyên môn: Soạn bài, ký duyệt giáo án, kiểm tra,chấm- trả bài, tính điểm, tổng kết điểm cho học sịnh.
6, Hồ sơ Nghề phải đầy đủ sạch, đẹp, đảm bảo tính pháp lý.
7, Dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 theo chương trình quy định: 1 tiết/tháng/lớp.
C. Các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng dạy và học nghề Điện dân dụng, công tác hướng nghiệp.
Để nâng cao chất lượng dạy – học nghề, yêu cầu:
1. Tuyên truyền, vận động học sinh tham gia học nghề.
+ BGH tập trung học sinh lớp 8 giải thích, giác ngộ cho các em về vai trò, ý

nghĩa của việc học nghề Điện dân dụng.
+ Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục khuyến khích học sinh và tổ chức cho các em đăng ký học nghề.
2. Tổ chức lớp học nghề.
+ Căn cứ vào số học sinh đăng ký học nghề, biên chế lớp học hợp lý
+ Cử giáo viên dạy nghề, giáo viên chủ nhiệm từng lớp.
Về giáo viên:
Cử giáo viên dạy nghề gồm các đồng chí: LêVăn Đạt, Đào Quang Long kiêm chủ nhiệm các lớp nghề 8A, 8B. Cử đồng chí Đào Quang Long làm nhóm trưởng.
3, Chương trình học, thời khoá biểu.
Chương trình thực hiện theo quy định của SGD, của Phòng GD.
Tổ chức học từ tháng 9 tuần 4/tháng 9/ 2017 đến tháng hết tháng 1/ 2018.
Chương trình 70 tiết
Tài liệu: Sách Nghề điện dân dụng
Kế hoạch dạy: Tổng số buổi dạy: 24 (70 tiết)

Mỗi tuần học 1 buổi.
Tổ chức dạy nghề vào các buổi chiều thứ Ba hằng tuần.
4, Yêu cầu giáo viên:
+ Tổ trưởng tổ nghề lên kế hoạch giảng dạy, duyệt với giám hiệu.
+ Giáo viên soạn giáo án, ký duyệt giáo án trước khi lên lớp một tuần.
+ Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy phải thương yêu, phải thực sự quan tâm đến học sinh, giúp học sinh thấy được vai trò, tác dụng của việc học nghề điện dân dụng.
+ Giáo viên phải có đủ hồ sơ giảng dạy: kế hoạch dạy nghề từng tuần, tập bài soạn, tập tài liệu tham khảo, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thiiết bị trước khi lên lớp.
+ Giáo viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của trường của phòng: thực hiện nghiêm túc nề nếp ra vào lớp, dạy theo phân phối chương trình, không cắt xén đảo lộn chương trình, soạn bài đúng thời gian quy định, đúng mẫu, đảm bảo bài dạy có chất lượng;truyền thụ đầy đủ, chính xác kiến thức cho học sinh, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh; thường xuyên kiểm tra đánh giá học sinh ở từng chương, từng phần để có kế hoach phụ đạo, bồi dưỡng kịp thời; thực hiện chấm trả bài kiểm tra công bằng chính xác,có nhận xét ưu nhược điểm của từng học sinh.
+ Giáo viên tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề do PGD tổ chức.
5, Tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy- học cho GV và HS.
6, Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học nghề. BGH dự giờ1tiết/2 tuần.Kiểm tra, bảo quản tốt hồ sơ nghề.
7, Tổ chức ôn tập, thực hành để thi nghề đạt kết quả cao.
D. Các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh lớp 9
- Chọn cử GV có năng lực, kinh nghiệm, có lòng nhiệt tình giảng dạy hướng nghiệp cho HS.
- Thực hiện dạy hướng nghiệp theo đúng hướng dẫn hiện hành; có điều chỉnh hoặc liên hệ thích hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
- Mỗi tháng tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp 01 lần (bằng 3 tiết ) cho học sinh toàn khối 9.
- BGH duyệt nội dung SHHN cho GV trước khi tổ chức
- GV phụ trách Đoàn, Đội kết hợp với GV dạy hướng nghiệp để thực hiện có hiệu quả.
E. KẾ HOACH HÀNG THÁNG:
KẾ HOẠCH THÁNG 9/ 2017

* Tuần1,2,3
+ Phân công giáo viên CN các lớp 8 vận động HS đăng ký học nghề.
+ Phân công giáo viên dạy nghề lớp 8.
+ Họp phụ huynh lớp 8 bàn về việc học nghề Điện dân dụng của HS
+ Hướng dẫn GV nghiên cứu chương trình, tài liệu phục vụ giảng dạy.
+ Phát SGK Công nghệ lớp 8-9, PPCT dạy nghề cho GV.
+ Cho GV học nội quy chuyên môn.
Tuần 4 khai giảng lớp học nghề: Học Buổi 1.

+ Lập sổ điểm nghề: GVCN
+ GVCN lớp nghề thu học phí học nghề theo quy định.
+ TTTN lập KH và duyệt kế hoach cùng BGH.
 Dạy Hướng nghiệp cho HS lớp 9: chuyên đề 01
KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 2017
1, Lên lớp:
+ Các lớp học theo TKB
+ Các lớp chậm chương trình phải dạy bù hợp lý.
2. Duy trì, củng cố nề nếp dạy học.
+ Kiểm tra bài soạn của GV.
+ Tiếp tục dự giờ thăm lớp.
+ Đôn đốc việc sử dụng TBDH.
+ Tiếp tục thu học phí nghề.
+ Bổ sung, sửa chữa TBDH.
3. Thực hiện dạy HN cho học sinh lớp 9 chuyên đề 02
KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017
1. Thực hiện đúng tiến độ chương trình.
+ Dạy bù hợp lý.
2. Duy trì và thực hiện tốt nề nếp chuyên môn.
+Ký duyệt giáo án theo lịch
+Kiểm tra viết, kiểm tra thực hành theo QĐ.
+ Chấm trả bài theo quy định.
+ Vào điêm đúng tiến độ, đúng quy chế.
+ Tiếp tục dự giờ thăm lớp.
3. Các công tác khác.
+ Tiếp tục thu học phí nghề.
+ Đế nghị giảm học phí nghề cho những HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
+ Tổ chức chuyên đề.
4. Dạy hướng nghiệp cho học sinh lới 9 chuyên đề 03
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017
1. Thực hiện giảng dạy theo tiến độ chương trình: Buổi 17,18,19,20      .
+ Dạy bù theo TKB của CM.
2. Các công việc khác.
+ Hoàn thành thu học phí nghề
+ Thực hiện chế độ kiểm tra, chấm, trả theo quy định.
+ Vào điểm đúng tiến độ, đúng quy chế.
+ Tiếp tục dự giờ thăm lớp.
3. Dạy hướng nghiệp chuyên đề 04
KẾ HOẠCH THÁNG 01/ 2018
1. Thực hiện đúng tiến độ chương trình.
Lên kế hoạch dạy bù cho các lớp chậm CT.
2. Các công việc khác.
+ Thực hiện chế độ kiểm tra chấm trả theo quy định.
+ Rà soát lại chế độ cho điểm để cho HS làm bài kiểm tra nếu thiếu.
+ Thực hiện giờ lên lớp theo quy định.
+ Tổ chức ôn tập cho HS thi nghề đạt kết quả cao.
+ Hoàn chỉnh hồ sơ thi nghề.
+ Quyết toán tiền nghề.
+ Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho thi nghề.

3. Dạy hướng nghiệp chuyên đề 05.
KẾ HOẠCH THÁNG 2/ 2018.
 Dạy hướng nghiệp chuyên đề 06
KẾ HOẠCH THÁNG 3/ 2018

 Dạy hướng nghiệp chuyên đề 07
KẾ HOẠCH THÁNG 4/ 2018
Dạy hướng nghiệp chuyên đề 08
KẾ HOẠCH THÁNG 5/ 2018
Dạy hướng nghiệp chuyên đề 09

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

Nguyễn Xuân Chinh

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Học


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
          
 
  

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Chinh

 Tags: khcm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây